15 listopada 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Omawiany na spotkaniu obszar planu położony jest na styku dzielnic Wrzeszcz Dolny, Zaspa i Brzeźno przy jednej z głównych tras prowadzących w rejon Zachodniego Pasa Nadmorskiego. Jest to miejsce o znaczeniu metropolitalnym do którego zmierzają nie tylko mieszkańcy ale również turyści. Przybyli na dyskusję mieszkańcy wyrażają aprobatę na przeznaczenie tego terenu na funkcję mieszkaniowo – usługową w formie zabudowy pierzejowej. Nie zgadzają się natomiast  na zaproponowaną wysokość zabudowy. Zdecydowanie bardziej przychylni byli do nawiązania wysokości nowej zabudowy względem Wrzeszcza Dolnego, która jest niższa, niż do osiedla Zaspy, czyli 12 kondygnacji. Dyskusja dotyczyła ponadto kwestii wydzielenia ciągów pieszo-rowerowych oraz urządzenia i wyposażenia przestrzeni publicznych.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są tutaj.

Co plan ustala?

Celem sporządzenia planu, w związku z położeniem wzdłuż tak ważnej osi komunikacyjnej jaką jest aleja Hallera, jest przekształcenie w kierunku mieszkaniowo-usługowym, gdyż obecne zagospodarowanie przemysłowo-usługowe nie przystaje do charakteru wymienionych wyżej dzielnic. Poprzez realizację nowej zabudowy, na podstawie ustalonego w planie przeznaczenia i zgodnie z przyjętymi parametrami urbanistycznymi, możliwe jest wytworzenie zabudowy pierzejowej charakterystycznej dla struktury Wrzeszcza (m.in. poprzez ustalenia obowiązujących linii zabudowy) a także powiązać przestrzennie i funkcjonalnie z zabudową sąsiednich dzielnic m.in. poprzez zapisane w planie atraktory, tj. ogólnodostępne przestrzenie publiczne (z zapisaną w planie zielenią i małą architekturą) oraz funkcje usługowe ustalone wzdłuż pierzei eksponowanych.

Przypominamy, że z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13  grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl