16 listopada 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na spotkanie z projektantami BRG przybyły trzy osoby. Po prezentacji założeń projektu planu odbyła się dyskusja. Przedstawiciele ogródków działkowych pytali o warunki dalszej dzierżawy ogródków działkowych znajdujących się w pasie pomiędzy ul. Nowatorów a terenami lotniska. Z kolei prywatny inwestor zainteresowany był  dopuszczonymi w planie parametrami dla inwestycji hotelu oraz rozbudowy jezdni ul. Niedziałkowskiego i znajdujących się w niej sieci infrastruktury technicznej.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są  tutaj.

Co plan ustala?
Obszar objęty planem miejscowym, o powierzchni około 16,64 ha, położony jest w jednostce strukturalnej Kokoszki Przemysłowe i obejmuje teren pomiędzy ul. Nowatorów (odcinek ulicy włączony został do terenu opracowania) a terenami Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Głównym celem podjęcia planu jest zmiana przeznaczenia terenu, położonego po wschodniej stronie obszaru objętego granicami opracowania, z funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej na potrzeby Portu Lotniczego (nowa Wieża ATC – kontroli ruchu lotniczego). Ze względu na modernizację lotniska i lepsze jego skomunikowanie nastąpił wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi położonymi w jego sąsiedztwie. Stąd nastąpiła konieczność dostosowania obowiązujących zapisów do aktualnych potrzeb, w tym umożliwienie budowy hotelu, który nie jest dopuszczony w ramach strefy P/U41 (w zapisach obowiązującego planu, w funkcjach wyłączonych, zostały wykluczone budynki zamieszkania zbiorowego). Funkcje hotelowe należy uznać za wskazane ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Portu Lotniczego, dlatego należy dostosować zapisy w planie miejscowym, w stopniu umożliwiającym realizację przedsięwzięcia. Zmiany zapisów wiązać będą się ponadto z korektą w zakresie układu komunikacyjnego, stąd konieczność objęcia granicami planu odcinka ulicy Nowatorów.

Przypominamy, że z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13  grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl