24 października 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dyskusji uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym poseł na Sejm RP Małgorzata Chmiel, radny Miasta Gdańska Mariusz Andrzejczak, przedstawiciele Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, mieszkańcy dzielnicy VII Dwór oraz zespół projektowy BRG. Warto zaznaczyć, że była to już druga dyskusja na temat tego  projektu planu. Po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w maju br.

Na spotkaniu projektant planu, Tomasz Sojak, przedstawił wszystkie ustalenia w tym zmiany wprowadzone do projektu planu w wyniku uwzględnienia części uwag z poprzedniego wyłożenia. Obecnym przybliżono także cel przystąpienia do sporządzania planu, którym jest zmiana przeznaczenia terenu z zieleni dostępnej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i umożliwienie budowy trzech domów jednorodzinnych wolno stojących na działce prywatniej oraz dwóch działkach gminnych. Ponadto zmiany wprowadzone do projektu planu mają na celu zachowanie szlaku migracyjnego płazów poprzez ustalenie terenu zieleni ekologiczno-krajobrazowej, kosztem zmniejszenia terenu inwestycyjnego, poszerzenie ciągu pieszego do lasu TPK praz ograniczenie intensywności zabudowy na potencjalnym terenie inwestycyjnym. W wyniku przeprowadzonej dyskusji mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór zgłosili wniosek o odstąpienie od sporządzenia planu i pozostawienie terenu pod zieleń jak w planie obowiązującym.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 16 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl