12 października 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się druga dyskusja publiczna dotycząca rejonu Katedry Oliwskiej (nr planu 0250). Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko omówiono ze wskazaniem wprowadzonych zmian w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w maju.

Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie realizacji nowej zabudowy z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego. Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu.

W trakcie dyskusji publicznej mieszkańcy budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego terenu zieleni urządzonej 010-ZP62, protestowali przeciwko ustaleniu służebności dojazdu dla służb miejskich do obsługi Potoku Oliwskiego przez ciąg pieszy zlokalizowany na tym terenie. Wnoszono również wnioski o likwidację ustaleń w zapisach projektu planu umożliwiających realizację nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub zgłaszano sugestie odstąpienia od procedowania przedmiotowego planu.

Mieszkańcy dopytywali również o rozpatrzenie apelu ok. 300 mieszkańców, skierowanego do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o odstąpienie od sporządzania przedmiotowego projektu planu. Irena Romasiuk, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa BRG wyjaśniła, iż podpisy pod powyższym apelem w większości (za wyjątkiem 8) nie mają mocy prawnej, ponieważ nie są opatrzone adresem zamieszkania lub numerem pesel osoby podpisującej apel. Ponadto poinformowała zebranych, iż powstała również lista z podpisami ponad 120 osób (wszystkie podpisy z mocą prawną), które poparły ustalenia projektu planu jako nadzieję na poprawę jakości estetyki i funkcjonalności na obszarze bezpośrednio przylegającym do Katedry Oliwskiej.

Osoby uczestniczące w spotkaniu wyraziły również swój niepokój ewentualnym przyszłym ogrodzeniem przy planowanych do realizacji budynkach mieszkaniowych wewnątrz kwartału ulic Spacerowej, Opackiej i Cystersów. Projektanci wyjaśnili, iż zgodnie z warunkiem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustala się zakaz całościowego grodzenia budynków terenie inwestycyjnym 00-M/U31, z jednoczesnym dopuszczeniem (zgodnie z historycznym charakterem oliwskiej zabudowy) grodzenia tzw. przedogródków.

Na pytanie mieszkańców, dotyczące likwidacji ustalonego planem obowiązującym parkingu, Aneta Woch z Zespołu Transportu BRG wyjaśniła, iż taka rezerwa pozostaje po zachodniej stronie ul. Opackiej i przy ul. Tatrzańskiej. Plusem tych lokalizacji jest stan władania – parkingi te położone są w całości na działkach gminnych.

Edyta Damsze-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska wytłumaczyła, że rezerwa w planie obowiązującym pod parking wielopoziomowy obciążona jest problemem własności (część rezerwy jest własnością prywatną) oraz trudnymi warunkami terenowymi (dużymi spadkami terenu), co przekłada się na koszty realizacji. Realizacja obowiązującego planu w tym zakresie skutkowałaby zdecydowanie większymi kosztami miasta w celu zapewnienia gościom Oliwy miejsc postojowych dla ich aut, aniżeli realizacja parkingu terenowego przy ul. Tatrzańskiej.

Na koniec dyskusji publicznej dyrektor Biura Rozwoju Gdańska zachęciła do składania ewentualnych uwag na piśmie.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 16 listopada 2016 r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl