20 września 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zaplanowane zostały dwie dyskusje publiczne na temat projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego oraz Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej.

 

Dyskusja na temat rejonu Nowej Leszczynowej nie wzbudziła zainteresowania mieszkańców, poza projektantami planu nikt na nią nie przyszedł. Natomiast na spotkanie dotyczące terenów położonych w Osowej, przybyli przedstawiciele Rady Dzielnicy, popierając rozwiązania projektu planu oraz nieliczni mieszkańcy, sprzeciwiający się niektórym założeniom. Nie zgadzali się głównie  z  dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na prywatnym terenie, oraz realizacji miejsc parkingowych na terenie gminnym, wzdłuż (objętego planem) odcinka ulicy Niedziałkowskiego. Ich zdaniem wszystkie działki prywatne, znajdujące się w obszarze planu, powinny zostać oddane do użytku publicznego jako teren zielony - las. Warto zaznaczyć, że właściciel gruntu około 50 proc. swojej nieruchomości zamierza przeznaczyć na zieleń urządzoną, dostępną dla wszystkich mieszkańców.

Zrównoważone rozwiązanie

Podjęcie planu umożliwi realizację dwóch głównych celów –  publicznego i  prywatnego.  Pierwszym  celem opracowania jest przekształcenie gminnego użytku leśnego w park leśny oraz poszerzenie  ulicy  Niedziałkowskiego  do  parametrów  umożliwiających  usytuowanie w liniach rozgraniczających zatok postojowych służących obiektom oświatowo-sportowym, o co wnioskowała Rada Dzielnicy Osowa. Z kolei drugim  jest umożliwienie zabudowy (4 budynki do 4 mieszkań)  na części działki położonej po północno-zachodniej  stronie terenu  objętego  planem, a  na  pozostałej  części (nieodpłatnie przekazanej miastu przez właściciela terenu) pozostawienie większości istniejącego drzewostanu i przekształcenie go w teren urządzonej zieleni publicznej.

Nie tylko projektanci, ale również Radni Dzielnicy Osowa, którzy kilka razy w czasie dyskusji wyrażali swoje zadowolenie z rozwiązań planu, starali się wytłumaczyć obecnym, że na przekształceniu tego terenu w dużej mierze skorzystają właśnie  mieszkańcy. Maciej Przybylski – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa - tłumaczył, że wnioskując o poszerzenie ulicy Niedziałowskiego, by zrealizować miejsca parkingowe, działali na rzecz ogólnej społeczności i otrzymali w ciągu trzech dni około 1000 podpisów mieszkańców Osowy popierających ten pomysł. Ponadto urządzenie  parku  leśnego  i  zielonego  skweru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza sportowego Szkoły Podstawowej nr 81 zmniejsza deficyt zieleni urządzonej w tej części dzielnicy Osowa. Mieszkańcy otrzymują tereny zielone ogólnodostępne, które będzie można wzbogacić o elementy sportowo-rekreacyjne, dostosowane do użytkowników wszystkich grup wiekowych.

Słusznie zauważyła również Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek, że jeżeli nawet projekt planu nie zostanie uchwalony,  to wciąż jest to teren prywatny i właściciel ma konstytucyjne prawo do ogrodzenia tego terenu, a wtedy żaden mieszkaniec nie będzie miał prawa wstępu na ten obszar. - W związku z tym, rozwiązanie, jakie przyjęło Biuro Rozwoju Gdańska, równoważy zarówno dobro publiczne jak i prywatne z poszanowaniem ładu przestrzennego – tłumaczyła na spotkaniu Dyrektor BRG.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Natomiast wszelkie informacje udziela projektant do 30 września w pokoju nr 441 w godzinach 9:00-15:00.

Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 października 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl