8 września 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami Gdańska. Omówiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku.

Projekt obejmuje obszar o powierzchni około 36 ha, położony w Klukowie-Rębiechowie. Ograniczony od północy ulicą Telewizyjną, od wschodu ul. Radarową, od południa ul. Radiową, a od zachodu odcinkiem linii kolejowej nr 235 Kokoszki-Osowa. Celem sporządzenia planu było zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych, umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych, a także dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na dyskusję publiczną przybyli członkowie Rady Dzielnicy Matarnia i mieszkańcy, którzy zapoznali się z ustaleniami projektu planu. Osoby uczestniczące w dyskusji były zainteresowane między innymi: szczegółowym przebiegiem granicy planu, rozwiązaniem drogowym dotyczącym układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulicy Radarowej i Radiowej obejmującym również podmokły terenem po stronie wschodniej skrzyżowania, a także przeznaczeniem terenu położonego w sąsiedztwie Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta i związanym z nią hałasem drogowym. Projektant planu wraz z zespołem projektowym udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Natomiast wszelkie informacje dotyczące projektu planu udziela projektant do 30 września w pokoju nr 437 w godzinach 9:00-15:00.

Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 października 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl