5 września 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej” (nr planu 1026). Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na dyskusję publiczną przybył Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny – Krzysztof Koprowski. Rozmowa skupiła się głównie na rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu planu przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz na etapie opiniowania. Radny wyraził również swoje niezadowolenie z powodu braku wprowadzenia obowiązującej linii zabudowy na całej długości tzw. ulicy Nowej Politechnicznej. Zespół projektowy wyjaśnił jednak, że wzdłuż wschodniej granicy planu (okolica drogi) przebiega ciepłociąg i w związku z tym zaprojektowano nieprzekraczalną linię zabudowy. Z kolei wprowadzenie linii obowiązującej wiązałoby się z obligatoryjną koniecznością przebudowy ciepłociągu, co w ocenie zespołu projektowego byłoby nieracjonalne. Ponadto Pan Koprowski podtrzymał stanowisko Rady Dzielnicy o przeznaczeniu terenu oznaczonego w planie jako 003-ZP62 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.         

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 października 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl