24 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi.

Na dyskusji publicznej  przedstawiono główne cele przystąpienia do sporządzenia projektu planu oraz poinformowano o przyjętych w nim rozwiązaniach - przeznaczeniu poszczególnych terenów, ustaleniach komunikacyjnych, w tym planowanych ciągach pieszo-rowerowych oraz pieszym, prowadzącym w kierunku przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) Kiełpinek. W uzupełnieniu dodano również, że projekt planu był już raz wyłożony do publicznego wglądu w maju 2016 roku a kolejne wyłożenie jest skutkiem uwzględnienia niektórych uwag. Projektantka przytoczyła także skutki środowiskowe realizacji ustaleń projektu planu zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

Przybyli na dyskusję mieszkańcy zainteresowani byli głównie planowanymi ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi czy intensyfikacją zabudowy, która, zdaniem jednej z mieszkanek, jest zbyt duża. Mieszkanka zainteresowana była również wpływem przyszłej zabudowy na tereny położone niżej  oraz danymi wynikającymi z prognozy oddziaływania na środowisko w kwestii zagrożenia powodziowego. Projektant planu wyjaśniła jednak, że maksymalne powierzchnie zabudowy w tym rejonie (teren 004-M/U32) zostały ustalone na podobnym poziomie jak w planach obowiązujących.

Dokładny przebieg rozmowy dostępny jest w protokole z dyskusji publicznej. Można go znaleźć na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 13 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 września 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl