18 sierpnia w siedzibie BRG o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186).

Na spotkaniu projektantka planu, arch. Maria Kowalska, krótko omówiła rozwiązania przyjęte w  projektach planów oraz podsumowała prognozy oddziaływania na środowisko. Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli głównie przebiegiem układu komunikacyjnego: projektowanej ulicy Nowej Wałowej i jej odcinkiem zlokalizowanym w tunelu a także możliwościami obsługi komunikacyjnej terenów położonych po obu jej stronach oraz statusu ulicy Stępkarskiej przed i po realizacji docelowego układu komunikacyjnego.

W czasie dyskusji, redaktor Krzysztof Koprowski wyraził swoją opinię na temat zbyt licznych i rozległych, jego zdaniem, przestrzeni publicznych ustalonych w obu projektach planów. Pozostali uczestnicy dyskusji, łącznie z zespołem autorskim, nie podzielili jednak tego zdania. Większość zebranych uznała zaproponowane rozwiązania jako duży atut obu projektów planów, pochwalono również pomysł zlokalizowania placu publicznego nad tunelem ulicy Nowej Wałowej. Architekt Bazyli Domsta stwierdził, że taka przestrzeń z możliwością wprowadzenia niewielkich kubatur może świetnie pełnić funkcje rekreacyjne z widokiem na wodę i otaczającą zabudowę. Z kolei architekt Jacek Droszcz wyraził żal z powodu braku założenia wodnego w projekcie mpzp Stare Miasto – Brabank, które było ogromnym atutem wygranej przez Studio Kwadrat pracy konkursowej. Stwierdził natomiast, że ustalenia projektu planu umożliwiają zrealizowanie pracy konkursowej prawie w całości. Projektanci BRG niejednokrotnie podkreślali, że pewne odstępstwa od pierwotnie przyjętych założeń projektowych, wynikają z wymogów konserwatorskich, które musiały być uwzględnione w zapisach obu projektów planów. Profesor Piotr Lorens zauważył, że realizacja inwestycji na terenie poprzemysłowym przyczyni się do jego rekultywacji i mimo zmniejszenia ilości powierzchni biologicznie czynnej, miasto zyska fragment dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

Przypominamy, że z projektami planów można zapoznać się w siedzibie BRG  do 30 sierpnia 2016 roku oraz na naszej stronie. Uwagi do projektu planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 13 września br.