27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Do planu przystąpiono w celu umożliwienia kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia. Rozbudowa będzie możliwa m.in. dzięki dopuszczeniu w projekcie planu większej liczby miejsc parkingowych. Obecnie są one ograniczone w większym stopniu, niż zakłada Studium z 2007 roku (SUiKZP). Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Procedowany obecnie projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu umożliwi rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co stwarza możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Głosy w dyskusji
Na dyskusję publiczną przybyły trzy osoby, które nie zgłosiły zastrzeżeń do projektu planu. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli głównie wysokością zabudowy oraz obsługą komunikacyjną kompleksu Alchemia. Tomasz Strug -  Radny Dzielnicy Oliwa - pozytywnie ocenił fakt ustalenia maksymalnej wysokości zabudowy i ogólne zapisy projektu.

Zgłaszanie uwag – do 12 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.