19 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Do planu przystąpiono w celu stworzenia nowej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejącego układu komunikacyjnego. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, rewaloryzację istniejących obiektów o wartościach kulturowych oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury technicznej. W związku z planowaną na terenie szkoły budową obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni, zostały również zmodyfikowane zapisy obowiązującego planu miejscowego w zakresie wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Głosy w dyskusji

Na dyskusję przybyła mieszkanka posesji przylegającej bezpośrednio do granicy terenu objętego planem. Obawy wzbudziły zapisy umożliwiające budowę w jej sąsiedztwie budynków mieszkalnych o wysokości do 13 metrów. Podniosła m.in. kwestię zacieniania niskich budynków przez bloki mieszkalne. Projektant planu Monika Thurau wyjaśniła, iż w najbliższym czasie nie jest planowana na omawianym terenie żadna inwestycja wielorodzinna, a projekt określa jedynie wysokość potencjalnej zabudowy. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek wyjaśniła, iż każda potencjalna inwestycja na tym obszarze będzie musiała spełniać wszystkie wymagania techniczne i będzie analizowana pod kątem zgodności projektu z zapisami prawa budowlanego. W związku z pytaniami mieszkanki, wykraczającymi poza zakres procedury planistycznej, m.in. kwestię uznania jej za stronę postępowania administracyjnego w związku z przyszłymi inwestycjami na tym terenie, zasugerowano skierowanie szczegółowych zapytań dotyczących procedur administracyjnych do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Podczas spotkania zostały również omówione kwestie uwarunkowań środowiskowych dla tego terenu. W związku z tym, iż nie stwierdzono na tym terenie gatunków objętych ochroną ścisłą, a jedynie gatunki chronione pospolite, w projekcie planu nie zapisano konkretnych form ochrony przyrody. Projektant planu udzieliła informacji, że wszelkie inwestycje na tym terenie będą musiały być zgodne z przepisami  o ochronie przyrody. Poinformowano też o możliwości zgłaszania występowania cennych przyrodniczo gatunków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jako instytucji właściwej w tym zakresie.

Zgłaszanie uwag – do 12 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag to 12 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl