23 lutego 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41. Dyskusja, w której wzięło udział 6 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli m.in. kwestią wycinki drzew w związku z wprowadzeniem możliwości lokalizacji zabudowy usługowej oraz pozostawienia istniejącego drzewostanu w niezmienionym stanie na pozostałym obszarze projektu planu. Ponadto pytano o zabudowę zlokalizowaną w jego granicach oraz możliwości korzystania z niej przez mieszkańców i użytkowników do czasu planowanego wyburzenia. Poruszony został również temat rodzaju działań inicjujących proces przekształcania obecnego stanu zagospodarowania i terminu realizacji ustaleń planu oraz ewentualnych rozmów prowadzonych przez miasto z potencjalnymi inwestorami. 

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

W projekcie planu Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41 ustalono teren zieleni publicznej ogólnodostępnej, z możliwością lokalizacji niewielkiej kubatury obsługującej użytkowników zieleni, szpalerami drzew i ochroną wartościowego drzewostanu. Obszar ten będzie uzupełnieniem zagospodarowania Placu Nadwodnego planowanego przy nabrzeżu Martwej Wisły. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, od strony południowo-wschodniej, wyznaczono miejsce dla lokalizacji wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług z zielenią towarzyszącą. Projekt planu stanowi część większej koncepcji zagospodarowania w sąsiedztwie ulicy Wyzwolenia. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oliwską do Szańca Zachodniego przewiduje się stworzenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, tworzącej bulwar tzw. ulicy Zielonej Wyzwolenia. Kształtowanie zagospodarowania powinno uwzględniać tereny zieleni wzdłuż całej ulicy Wyzwolenia jako systemu przyulicznych przestrzeni publicznych. Obszar objęty granicami planu znajduje się w jednym z czterech podobszarów rewitalizacji – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zieleni publicznej oraz ulic, zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej, będzie istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Planowane zmiany poprawią nie tylko standard i warunki zamieszkiwania w Nowym Porcie, ale poszerzą również wachlarz dostępnych usług oraz przyciągną nowych mieszkańców. Przedmiotowe tereny brane są pod uwagę do realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowe zagospodarowanie jest zgodne z polityką miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stanowi realizację idei rozwoju miasta do wewnątrz oraz respektuje wymogi wpisania się w historyczną tkankę zabudowy Nowego Portu, co zostało potwierdzone stosownymi uzgodnieniami z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wyłożenie projektu planu – do 8 marca

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-25 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Zgłaszanie uwag – do 22 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 marca 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.