12 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. Dyskusja, w której wzięły udział 23 osoby, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli głównie obsługą drogową terenów inwestycyjnych i sposobem powiązania terenu planu z istniejącym i planowanym układem drogowym poza jego granicami. Pytano również o przebieg projektowanych ciągów pieszych, ustalone linie zabudowy, sposób zagospodarowania bulwaru nadwodnego zielenią wysoką i ustalone dominanty kompozycyjne. Poruszony został również temat sąsiedztwa planowanych terenów mieszkaniowo-usługowych z funkcjonującym przedsiębiorstwem Lotos Petrobaltic i jego ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem. Projektanci Biura Rozwoju Gdańska udzielili wyczerpujących odpowiedzi, które rozwiały wątpliwości uczestników dyskusji. 

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Projekt planu Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej realizuje politykę miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, mającą na celu zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej. Projekt planu wprowadza szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe,  konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto projekt planu realizuje cel publiczny związany ze zmianą sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej – w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Wyłożenie projektu planu – do 2 lutego

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-29 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Zgłaszanie uwag – do 16 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lutego 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.