5 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała. Dyskusja, w której wzięło udział 8 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Pytania dotyczyły możliwości realizacji parkingu podziemnego w kontekście – ustalonego w projekcie planu – zakazu lokalizacji budynków, ewentualnego odtworzenia historycznego wału i jego wysokości, drzew wskazanych do ochrony, problemów związanych z retencjonowaniem wód opadowych oraz zagadnień z zakresu organizacji ruchu. Projektanci oraz Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska udzielili wyczerpujących odpowiedzi, które rozwiały wątpliwości. Podkreślono, iż projekt planu dla terenu 001-U34 wprowadza zakaz lokalizacji budynków, dopuszcza wyłącznie na tym terenie parking podziemny z elementem wejścia, a istniejący drzewostan został objęty ochroną. Dodatkowo na znacznej powierzchni terenu 001-U34 (ok. 0,8 ha) ustalono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, która dodatkowo wzmacnia ochronę istniejącej zieleni.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Projekt planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – pierwszy raz w sierpniu 2020 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które w większości zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Plan umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja dopuszczono funkcje związane z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą. W terenie tym ustalono ochronę wartościowego drzewostanu i wykluczono możliwość zabudowy naziemnej, dopuszczono jedynie kubaturę podziemną – w tym parking.

Wyłożenie projektu planu – do 2 lutego

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-78 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Zgłaszanie uwag – do 16 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lutego 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.