29 czerwca 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia w celu omówienia koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego.

 

W trakcie dyskusji mieszkańcy przedstawili swoje uwagi do proponowanych koncepcji planu oraz zgłosili własne pomysły zagospodarowania tego terenu, uwzględniające konieczność ochrony przed zabudową niezainwestowanych dotąd terenów oraz  możliwość ich adaptacji na cele rekreacyjne. Przedstawione przez Biuro Rozwoju Gdańska pięć rozwiązań dla tego obszaru, nie spotkały się z akceptacją osób przybyłych na dyskusję. W trakcie prezentacji przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska wyjaśnili, że celem przystąpienia do planu było ustalenie regulacji umożliwiających stworzenie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, całości koncepcji zagospodarowania tego terenu. Co ważne, przewiduje się  objęciem planem ok. 4,2 ha terenów Jasieńskiej Łąki i przeznaczenie jej na funkcję zieleni, częściowo urządzonej wstępnie nazwanej "Park Stolema". Ponadto na fragmencie wskazane byłoby ustalenie zieleni ekologicznej chroniącej przewidywany użytek ekologiczny Jasieńska Łąka i wydzielenie potoku Siedlickiego oraz ochrona walorów przyrodniczych stawu i historycznego parku dworskiego.  Podkreślili również zgodność rozwiązań przyjętych w planie z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, które w granicach opracowania ustala dominującą zabudowę mieszkaniową.

Ochrona zieleni

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie tylko ustaliłoby klarowne zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych, ale też pozwoliłoby na objęcie ochroną cennych przyrodniczo i rekreacyjnie terenów zieleni, w tym zwartej grupy zadrzewienia lasu brzozowego, którego pozostawienie jest dla mieszkańców sprawą szczególnej wagi. Warto zaznaczyć, że według obowiązującego planu dla tego terenu, potencjalny nabywca gruntów położonych na północ od potoku Siedlickiego, może zlikwidować istniejące zadrzewienia łącznie z laskiem brzozowym, za ochroną którego opowiadała się część mieszkańców. Inni z kolei uważali, że cenniejszym do objęcia ochroną terenem jest działka położona przy potoku Siedlickim i właśnie w sprawie tej działki, mieszkańcy złożyli na ręce Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edytę Damszel-Turek, petycję z ponad 1300 podpisów, w których postulują przeznaczenie jej  pod zieleń.

Na spotkaniu omówiono także szczegóły projektowanych rozwiązań, w tym nowych koncepcji rozwiązań komunikacyjnych, odpowiadających wyzwaniom, jakie stoją przed tym terenem, będących odpowiedzią na nowe zjawiska i zmiany w strukturze przestrzennej  i funkcjonalnej tego obszaru. Dynamiczny rozwój okolic poligonu w ostatnich latach, a przede wszystkim realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powodują konieczność zmiany modelu komunikacyjnego na tym obszarze, usprawniającego zarówno ruch samochodowy, jak i dający możliwość alternatywnego przemieszczania się. Służyć ma temu m.in. proponowane w koncepcji planu nowe powiązanie pieszo-rowerowe lub pieszo-jezdne pomiędzy osiedlami położonymi po obu stronach potoku Siedlickiego, na co jednak mieszkańcy nie chcą się zgodzić.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Biuro Rozwoju Gdańska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zaprosiło obecnych na spotkaniu do udziału w warsztatach, by jeszcze raz wspólnie wypracować koncepcję, która będzie najlepsza dla tego terenu. Do udziału zgłosiło się ponad 30 osób.