W środę 11 lutego, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego dla dzielnicy Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w Gdańsku. Udział w dyskusji wzięły 3 osoby.

Do sporządzenia planu miejscowego przystąpiono, aby zmienić intensywność zabudowy na terenie inwestycyjnym położonym w północnej części planu, między ulicami Nieborowską i Madalińskiego. Kolejnym celem przystąpienia do sporządzenia planu było skorygowanie przebiegu granic działek, wynikających z aktualnych podziałów ewidencyjnych oraz już istniejącego zagospodarowania, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej i Dąbrówki, a także w sąsiedztwie ulicy Rogalińskiej. Pozwoli to wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego znajdujących się tam działek, a w efekcie wykorzystanie ich na potrzeby mieszkańców.

W proponowanej koncepcji planu park Jar Wilanowski, sąsiadujący na północy z obszarem objętym planem, zostanie powiązany ze znajdującym się poza obszarem planu parkiem Jar Sikorskiego. Połączy je pas terenu ze szpalerami drzew, park kieszonkowy  i towarzysząca roślinność. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń rekreacyjną. W projekcie planu, nad którym dyskutowano, zaproponowano nowe ścieżki dla pieszych, które znacznie ułatwią poruszanie się w obrębie tego terenu. Wpłynie to pozytywnie na dostępność mieszkańców do terenów rekreacyjnych oraz usług.  Ponadto projekt umożliwia tymczasowe wykorzystanie niezrealizowanego dotąd odcinka ulicy Anny Jagiellonki w sposób zaproponowany przez Radę Dzielnicy. Przewidziano wzbogacenie sąsiedztwa o nową przestrzeń rekreacyjną w postaci terenu zieleni lub zlokalizowanie tam parkingu.

Rozwiązania urbanistyczne zaproponowane w planie miejscowym wynikają m.in. z istniejącej w tym rejonie zabudowy, a także realizacji wniosków właścicieli terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Madalińskiego oraz Rogalińskiej. Z propozycji planu miejscowego wynika możliwość dopuszczenia w tym miejscu zabudowy nie tylko mieszkaniowej, ale również usługowej. Dla projektantów niezwykle ważnym aspektem przy sporządzaniu planu było wyznaczenie nowych miejsc rekreacyjnych, w otoczeniu zieleni. Dlatego wyznaczono park kieszonkowy i obszar zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, ustalono szpalery drzew – np. wzdłuż ulicy Madalińskiego – oraz, na tej samej ulicy, wprowadzono wymóg przeznaczenia pod niską zieleń wszystkich powierzchni, które nie zostaną wykorzystane dla ruchu drogowego.

W trakcie dyskusji nad projektem planu, Radna Miasta Gdańska Kamila Błaszczyk prosiła o wyjaśnienie  wprowadzonych w projekcie zmian dla nieruchomości we wschodniej części planu, przy ulicy Madalińskiego. Projektantka wyjaśniła, że działki są zlokalizowane w obszarze o trudnych warunkach inwestycyjnych, dlatego pierwszy projekt planu ograniczał możliwości inwestowania w tym terenie. Zapisy uległy zmianie po przedstawieniu przez właściciela szczegółowych badań geologicznych, które wykazały możliwość wprowadzenia rozwiązań technicznych umożliwiających inwestowanie.

W dyskusji pojawił się również temat połączenia ulicy Rogalińskiej z parkiem Jar Wilanowski, przebiegającego wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycyjnego – pytano czy zaprojektowany chodnik będzie ogólnodostępny, jeśli powstanie tam grodzone osiedle. Projektanci wyjaśnili, że zgodnie z uchwałą krajobrazową zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie może być grodzona, a ciągi piesze wyznaczone w planach miejscowych muszą pełnić ogólnodostępną funkcję publiczną.

Pytano też o to, z której ulicy – Nieborowskiej czy Madalińskiego – dostępny będzie wjazd na teren inwestycyjny. W tym przypadku projekt dopuszcza skomunikowanie działek zarówno z ulicy Nieborowskiej, jak i z ulicy Madalińskiego zaś szczegóły ostatecznego rozwiązania powstaną na etapie projektu budowlanego.

Wyłożenie planu – do 2 marca 

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia 2020 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/ujescisko-rejon-ulic-nieborowskiej-i-rogalinskiej

Zgłaszanie uwag – do 16 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 marca 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.