Do 10 sierpnia można składać wnioski do sześciu planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko. Plany dotyczą terenów zlokalizowanych na Wyspie Sobieszewskiej, Oruni, Przeróbce, Niedźwiedniku, Kokoszkach i w Brzeźnie.

29 czerwca br. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na decyzję o podjęciu planu Wyspy Sobieszewskiej – rejon pomiędzy Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską wpłynęła konieczność weryfikacji ustaleń planu obowiązującego w kontekście umożliwienia organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018, Europejskiego Jamboree Skautowego 2021 oraz Międzynarodowego Zlotu Skautów Jamboree 2023. Aby możliwa była realizacja tych zamierzeń, konieczne jest dopuszczenie sezonowego wykorzystywania terenu rolniczego w celu organizacji imprez masowych, niekolidujących z produkcją rolną. Zorganizowanie wymienionych wydarzeń przyczyni się do zaistnienia w szerszej świadomości Wyspy Sobieszewskiej jako atrakcyjnego celu turystycznego, a także podniesie walory i prestiż całego miasta.

 Rozwój i inwestycje
Kolejny plan obejmuje rejon ulicy Nowiny 63a na Oruni. Celem wprowadzanych w nim zmian jest umożliwienie rozbudowy i rozwoju gospodarstwa zajmującego się magazynowaniem i przetwórstwem warzyw, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarstwa i wzrostu w nim zatrudnienia. Z kolei potrzeba opracowania planu Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów jest podyktowana koniecznością dalszej modernizacji części nabrzeża poprzez weryfikację zapisów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Konieczne jest dostosowanie ustaleń do planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Więcej mieszkań
Rejon ulicy Leśna Góra na Niedźwiedniku
wymaga ustalenia przeznaczenia terenu oraz określenia sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Obszar ten stanowi część osiedla Niedźwiednik. Plan przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym obiektów usługowych z zakresu oświaty i zdrowia (np. przedszkola i żłobka). Planowana zabudowa wpisuje się w realizowaną w Gdańsku ideę rozwoju miasta do wewnątrz. Również w planie Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej konieczne jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. W tym przypadku na funkcję mieszkaniowo-usługową ma zostać przeznaczony teren dawnej kotłowni. Realizacja tego planu jest zbieżna z przeznaczeniem terenów sąsiadujących, w związku z czym zamierzone zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na ład przestrzenny osiedla.

Ostatni z sześciu planów dotyczy rejonu alei Hallera i ulicy Jantarowej II w Brzeźnie. Jego celem jest umożliwienie zagospodarowania obszaru pomiędzy al. Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana, przy czym zachowane zostaną istniejące powiązania przestrzenne oraz walory przyrodnicze, a wzbogaceniu ulegnie wachlarz dopuszczalnych w tym rejonie funkcji.

Zgłaszanie wniosków – do 10 sierpnia
Załączniki graficzne do sześciu wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów, oraz informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko są umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie www.brg.gda.pl. Wnioski do wyżej wymienionych planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko można składać pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk. Można je również przedstawiać ustnie do protokołu lub słać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Każdy wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Termin składania wniosków upływa 10 sierpnia 2017 roku.