Poniżej 30 tys. euro 28 listopada 2018

Wybór oferty

na dostawę Office 2019 Home & Business BOX -20 sztuk

Wynik naboru na stanowisko w BRG 22 listopada 2018

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Poniżej 30 tys. euro 21 listopada 2018

Wybór oferty

II

na usługę Office 365 Business Essentials Government -100 sztuk

Powyżej 30 tys. euro 19 listopada 2018

Ogłoszenie nr 500276053-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Obwieszczenia 19 listopada 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenia 30 października 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Powyżej 30 tys. euro 19 października 2018

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Powyżej 30 tys. euro 12 października 2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Trzyletnią subskrypcję oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową.”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Obwieszczenia 08 października 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Strona 2 z 9