Obwieszczenia 22 września 2016

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

Obwieszczenia 05 września 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenia 29 sierpnia 2016
 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenia 21 lipca 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenia 19 lipca 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta  Miasta Gdańska
w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały:  XXVI/684/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    "Lasy Oliwskie droga Kościerska"

Obwieszczenia 01 lipca 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od w dniach od 1 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Strona 10 z 10