OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLIV/1216/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni 1,91 ha, położony w północnej części Starego Przedmieścia, a jego granice stanowią: od północy ul. Podwale Przedmiejskie, od wschodu ul. Kotwiczników i nabrzeże Motławy, od południa osiedle Nowa Lastadia i ul. Św. Piotra, a od zachodu Parafia Św. Piotra i Pawła oraz teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. Żabi Kruk 1, ul. Podwale Przedmiejskie 32, 36.

 2. Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLV/1329/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.11.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 2,39 ha, położony w dzielnicy Aniołki, między ul. Smoluchowskiego, a ul. Traugutta.

 3. Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LVII/1686/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 2,74 ha, położony w granicach dzielnicy Jasień w rejonie ulicy płk. Pałubickiego, od południowego zachodu graniczący z aleją Armii Krajowej, od północy z zabudową zlokalizowaną przy ulicy Orzechowej i od wschodu z zabudową zlokalizowaną przy ulicy Leszczynowej.

 4. Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr LV/1564/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.06.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.)
obejmujący obszar o powierzchni około 37,6 ha, którego granice przebiegają: od zachodu wzdłuż alei Vaclava Havla, od północy wzdłuż parku Jar Wilanowski, ulicy Madalińskiego, terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Lipowicza, od wschodu wzdłuż zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Tilgnera, wzdłuż ulicy Madalińskiego, od południowego wschodu i południa wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi, Dąbrówki, od południowego zachodu wzdłuż ulicy Królowej Bony, Wawelskiej, Nieborowskiej i Wilanowskiej.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia

19.11.2019 r.

1700

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

12.11.2019 r.

1700

Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego

12.11.2019 r.

1700

Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej

19.11.2019 r.

1700

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl