OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  1. Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II w mieście Gdańsku

(uchwała Nr L/1258/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 1,83 ha, położony w południowej części dzielnicy Rudniki-Błonia, przy ulicy Tama Pędzichowska, w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ Błonia.

  1. Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XLI/1042/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,79 ha, położony w Górkach Zachodnich w rejonie ulicy Przełom. Od północy graniczy z terenem wykorzystywanym na cele rekreacji i turystyki wodnej, od wschodu z Wisłą Śmiałą, od południa z terenem portowo-przemysłowym, od zachodu z ulicą Przełom.

  1. Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XVII/361/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 4,83 ha, położony w Szadółkach, w jednostce pomocniczej Jasień. Od północy obejmuje osiedla mieszkaniowe przy ulicy Potęgowskiej i Leszczynowej oraz tereny niezainwestowane pomiędzy ulicami Stężycką i Potęgowską, a od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniową przy ulicy Stężyckiej. Od południa granicę wyznaczają tereny wzdłuż Potoku Szadólskiego i Potoku Oruńskiego. Ponadto jego granice przebiegają wzdłuż ulic: Stężyckiej, Lubowidzkiej i Jabłoniowej.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl,  www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II w mieście Gdańsku

24.04.2023

1700

Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku

25.04.2023

1700

Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej w mieście Gdańsku

13.04.2023

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 03.04.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.