OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu pt.: Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – STeR 2.0

 Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pt.: Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – STeR 2.0.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nastąpiło na podstawie uzgodnień: Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.11.2022 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.11.2022 r., zawierających uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww. ustawy dostępnych w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.