OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następującej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

L.p. Nr uchwały RMG Nazwa planu

1.      

XLI/1041/21 z dnia 28.10.2021 r.

Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły

2.      

XLI/1042/21 z dnia 28.10.2021 r.

Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej

3.      

XLI/1043/21 z dnia 28.10.2021 r.

Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża

4.      

XLI/1044/21 z dnia 28.10.2021 r.

Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka - AWFiS


Załącznik graficzny  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP

w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.