OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 05 lipca 2021 r. do 02 sierpnia 2021 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca
  (uchwała Nr XX/516/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu) 
  obejmujący obszar o powierzchni około 36,4 ha, położony w dzielnicy Osowa i ograniczony od zachodu z ulicą Zeusa, od północy ulicą Antygony, od wschodu granica przebiega wzdłuż ulicy Wodnika, natomiast od południa wzdłuż ulicy Nowy Świat.
 2. Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała
  (uchwała Nr LVII/1689/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar o powierzchni około 4,4 ha, położony w dzielnicy Śródmieście, a jego granice stanowią:
  - od północnego wschodu: aleja Zwycięstwa,
  - od wschodu: działka nr 2/1 z budynkiem Ateneum – Szkoły Wyższej i działka nr 2/2 z budynkiem mieszkalnym oraz ulica 3 Maja i tereny kolejowe,
  - od południa i południowego zachodu:  teren Hevelianum i ulica Gradowa,
  - od zachodu: teren stacji benzynowej i warsztatu samochodowego oraz teren parkingu przy ul. Giełguda i plac Zebrań Ludowych.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów:  (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl  www.bip.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca

14.07.2021

1700

Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała

15.07.2021

1700

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:
- www.bip.brg.gda.pl
- www.brg.gda.pl
- www.bip.gdansk.pl

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 05.07.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2021 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl