Otwarty nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 30 września do 21 października 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia (jeśli jest wymagane).

Kandydaci na Członków Komitetu winni przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym:

a) listę poparcia podpisaną przez co najmniej:

 • 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w przypadku przedstawicieli mieszkańców podobszaru rewitalizacji,
 • 5 właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji, w przypadku przedstawicieli właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego,
 • 20 pełnoletnich mieszkańców Gminy Miasta Gdańska, w przypadku przedstawicieli mieszkańców Gminy Miasta Gdańska, innych niż wymienieni w pkt 1,
 • 5 przedsiębiorców w przypadku przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą,
 • 5 organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska w przypadku przedstawicieli podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

b) oraz oświadczenie:

 • W przypadku kandydata na Członka Komitetu, będącego przedstawicielem właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż kandydat jest właścicielem / użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji Miasta Gdańska / przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji Miasta Gdańska.
 • W przypadku kandydata na Członka Komitetu, będącego przedstawicielem podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze Gminy Miasta Gdańska.
 • W przypadku kandydata na Członka Komitetu, będącego przedstawicielem podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych wymagane jest złożenie oświadczenia o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na obszarze Gminy Miasta Gdańska.

 

Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji należy złożyć:

 1. osobiście w Sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, parter, pok.2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub
 2. przesłać pocztą na adres ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji” lub
 3. przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(decyduje data wpływu dokumentów do Biura Rozwoju Gdańska)

W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na Członka Komitetu kierowane jest wezwanie o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji będzie można dokonać tylko raz. W przypadku, gdy kandydat na Członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie 3 dni od otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.
Kontakt:
Katarzyna Werner Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Maja Małowiejska-Wysocka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel. 58 308 44 02