OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Informuję, że z przyczyn formalno-prawnych, zapowiadane w dniach 16.05.2022 r. - 13.06.2022 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Klukowo - rejon ulicy Radiowej i PKM w mieście Gdańsku

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 31 maja 2022 roku.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto” oraz na stronach internetowych: www.brg.gda.pl,  www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.