Gmina Miasta Gdańska podpisała z Politechniką Gdańską umowę dotyczącą opracowania „Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”. Standardy będą wpisywać się w gdański Model na rzecz Równego Traktowania.

23 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji rekomendacji i zadań Modelu na rzecz Równego Traktowania. Jednym ze wskazanych w zarządzeniu zadań jest przygotowanie i wdrażanie standardów dostępności dla obiektów i przestrzeni miejskiej. Standardy te mają stanowić rozszerzenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących rozwiązań. W pracach nad ich przygotowaniem biorą udział m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków i Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Koordynatorem prac jest Biuro Rozwoju Gdańska. 

Na potrzeby stworzenia lokalnych standardów dostępności Gmina Miasta Gdańska nawiązała współpracę z prof. Markiem Wysockim, przedstawicielem Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej. Profesor podjął się przygotowania standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i instytucji miejskich w dostosowaniu do warunków i na podstawie obowiązujących w Gdańsku dokumentów i opracowań. W zakresie merytorycznym prace nad dokumentem będą się odbywać przy udziale eksperckiego zespołu roboczego, z którym zostaną przedyskutowane podstawowe założenia opracowania. Ponadto dokument zostanie przedstawiony do opiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Lokalne standardy dostępności będą także poddane konsultacjom społecznym, w ramach których odbędzie się cykl spotkań (m.in. z radnymi miejskimi i dzielnicowymi, urzędnikami, organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zajmującymi się projektowaniem uniwersalnym). Konsultacje zwieńczy dyskusja publiczna. Opracowanie powinno być gotowe do końca marca 2020 r.