Podczas XII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. cztery uchwały w sprawie planów miejscowych. Jeden plan został uchwalony, rozpoczęto prace nad trzema nowymi opracowaniami. Rada podjęła też uchwałę dotyczącą współpracy planistycznej z Gminą Miasta Sopotu.

Uchwalony plan miejscowy obejmuje teren w Łostowicach. Wszystkie trzy plany, nad którymi rozpoczęły się prace, dotyczą terenów zlokalizowanych w Nowym Porcie. Ponadto Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Miasta Sopotu, dzięki której nastąpi spójne zagospodarowanie otoczenia hali Ergo Arena.

Plan uchwalony

Radni uchwalili plan  Łostowice rejon ulicy Podleckiego. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy na działce gminnej dwóch obiektów związanych z opieką nad dziećmi. Prace planistyczne miały również na celu wykreowanie terenów rekreacyjnych oraz uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych wzdłuż potoku Maćkowy. W planie zmieniono przeznaczenie części terenu z mieszkaniowego na usługowe z zielenią towarzyszącą oraz z mieszkaniowo-usługowego na usługowe (tym samym umożliwiono budowę dwóch żłobków lub żłobka i przedszkola). W granicach planu wyznaczono teren rekreacyjny o powierzchni ponad 4 ha (w tym teren potoku i podmokłości). Zalecono wspólne zagospodarowanie parkowe wszystkich terenów zieleni. Zaplanowano też szereg ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących tereny mieszkaniowe z przystankami komunikacji, usługami i terenami rekreacyjnymi. Ustalono wymóg oświetlenia i realizacji miejsc do siedzenia wzdłuż części ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz w miejscach przeznaczonych na cele rekreacyjne. Wyznaczono szpalery drzew wzdłuż części potoku Maćkowy i na granicy planowanego terenu rekreacyjnego. Tereny wzdłuż potoku Maćkowy wraz z podmokłością oraz teren z wysokim udziałem zieleni towarzyszącej włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Decyzją Rady Miasta Gdańska rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port. Opracowanie obejmie ulice Podjazd i Blizową, ekstensywną zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz teren po dawnym przystanku SKM i torowisku kolejowym. Z uwagi na brak zasadności przywrócenia kursów pociągów SKM na końcowym odcinku celowa jest zmiana przeznaczenia tego terenu i umożliwienie realizacji nowych inwestycji o intensywniejszych parametrach zabudowy. Południowa część obszaru jest objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Podczas prac planistycznych zostaną przeanalizowane możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej. Nowa zabudowa, która wkomponuje się w zabytkowe sąsiedztwo, ma szansę wzmocnić proces rewitalizacji Nowego Portu.

Rada Miasta Gdańska zadecydowała również o rozpoczęciu prac nad planem Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41. Obejmie on obszar, na którym znajdują się m.in. warsztaty samochodowe, budynek mieszkalny i ogródki działkowe. Celem prac planistycznych jest umożliwienie realizacji na terenie zieleni wybranych usług dospołecznych. Obecnie na tym obszarze możliwa jest jedynie realizacja usług związanych z obsługą użytkowników (np. wypożyczalni rowerów, toalet). W Nowym Porcie brakuje terenów zieleni z usługami dospołecznymi. Przekształcenie terenu w tym kierunku wspomoże proces rewitalizacji. Podczas prac planistycznych zostanie poddana weryfikacji także obsługa drogowa terenu.

Uchwałą RMG rozpoczęły się prace nad planem Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich. Będą one dotyczyć terenu, w granicach którego znajduje się ul. Wilków Morskich wraz z przylegającymi terenami mieszkaniowo-usługowymi i niezagospodarowaną nieruchomością planowanego parkingu. Podczas prac planuje się zawęzić obecnie obowiązujące linie rozgraniczające ul. Wilków Morskich. W związku ze zmianą głównego układu drogowego prowadzącego do portu, możliwe jest obniżenie klasy technicznej ul. Wilków Morskich, a także rezygnacja z rezerwy terenowej przewidzianej na poszerzenie tej ulicy. Rezerwę będzie można przeznaczyć na działki należące do zabudowy mieszkaniowej. Natomiast obszar zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Wilków Morskich i Oliwskiej, przeznaczony na cele parkingowe, będzie mógł zostać włączony w obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wpisującej się w otoczenie i uzupełniającej zabytkową zabudowę Nowego Portu.

Współpraca Gdańska i Sopotu

Rada Miasta Gdańska podjęła też uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Miasta Sopotu porozumienia w sprawie współpracy w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast. Obszar, którego dotyczy porozumienie, znajduje się w granicach administracyjnych dwóch miast: Sopotu (ok. 10 ha) i Gdańska (ok. 6 ha). Celem porozumienia jest zapewnienie spójnego zagospodarowania tego terenu poprzez sporządzenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W porozumieniu określono zasady współpracy projektowej i administracyjnej między gminami. W planach miejscowych, które powstaną w ramach porozumienia, zostaną ustalone parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terenu, które umożliwią rozwój usług związanych z działalnością hali Ergo Arena.