Podczas styczniowej sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. trzy uchwały w sprawie planów miejscowych. Uchwalone plany obejmują tereny na Dolnym Mieście, Młyniskach i w Smęgorzynie.

Na terenie, którego dotyczy plan Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej, mieści się kompleks budynków Akademii Muzycznej (w części zachodniej), skwer (pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie, Łąkową i Sadową) oraz budynek dawnych koszar (w części wschodniej). Głównym celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz realizacji najważniejszych potrzeb uczelni. W związku z tym zmieniono przeznaczenie terenu z usług nauki na szeroko rozumiane usługi oraz zwiększono parametry zabudowy. Na obszarze dawnych koszar, w związku z likwidacją terenów zamkniętych (wojskowych), została zniesiona strefa specjalna. Wprowadzone zapisy umożliwią modernizację i rozbudowę obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych. Na całym obszarze wysokość nowej zabudowy ograniczono do 17 m, poza fragmentem przeznaczonym na rozbudowę koszar, gdzie maksymalną wysokość ustalono na poziomie 6 m. Wskaźniki parkingowe określono jak dla strefy ograniczonego parkowania B. Na ulicy Łąkowej ustalono chodniki i trasę rowerową, zapewniające dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.

Plan miejscowy Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża obejmuje teren, na którym jest zlokalizowane lokalne centrum usługowe, w większości składające się z parterowych pawilonów. W części południowej znajduje się dziesięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, a wzdłuż ul. Reja przebiega potok Strzyża. Potok jest otoczony zielenią, w niewielkim stopniu urządzoną. Głównym celem sporządzenia planu było udostępnienie mieszkańcom terenu zieleni przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy pod poszerzenie koryta potoku (pozwalającej na podwojenie jego szerokości). Dopuszczenie rekreacyjnego wykorzystania zieleni wzdłuż potoku Strzyża jest zgodne z ustaleniami „Gdańskiej Polityki Wodnej” oraz z projektami mieszkańców składanymi do Budżetu Obywatelskiego. Centrum usługowe zostało z kolei wskazane w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap 3” jako element sieci przestrzeni publicznych, istotnych dla podnoszenia jakości życia mieszkańców. W planie ustalono parametry nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dzięki którym wpisze się ona w układ przestrzenny osiedla. Od strony osiedla wysokość zabudowy ograniczono do 15 m, a od ul. Marynarki Polskiej – do 18 m (w celu zapewnienia ochrony akustycznej przestrzeni lokalnej). Dopuszczono też realizację budynku o wysokości do 36 m, nawiązującego do układu istniejących punktowców. Zapisy planu pozwolą także na zachowanie i uzupełnienie przestrzeni publicznych, wzbogacenie zieleni wzdłuż potoku, uzupełnienie ciągów pieszych, dostosowanie pawilonów do współczesnych wymogów i włączenie ich w spójny układ przestrzenny.  

Teren, który obejmuje plan Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego, obecnie jest wykorzystywany rolniczo. Jedynie w jego północnej części znajdują się domy jednorodzinne i działki budowlane. Do sporządzenia planu przystąpiono z dwóch powodów. Pierwszym było przeprowadzenie korekty linii zabudowy wzdłuż terenów zieleni nad Potokiem Smęgorzyńskim i na granicach stref ograniczeń od linii wysokiego napięcia. Drugim celem przystąpienia było zmniejszenie wymaganej minimalnej wielkości działek budowlanych oraz zwiększenie dopuszczalnej intensywności zabudowy. W planie ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż dróg. Zapis ten pozwoli na ukształtowanie układu urbanistycznego przyszłej zabudowy. Parametry i warunki umożliwią ukształtowanie jednorodnej zabudowy rezydencjalnej, tak jak w całym Smęgorzynie. Minimalna wielkość działek została zmniejszona do 1200 m2, wysokość zabudowy natomiast pozostała bez zmian (8,5 m). Plan uwzględnia ochronę Potoku Smęgorzyńskiego wraz z okalającą go roślinnością poprzez wprowadzenie zieleni urządzonej (objętej Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie). Ponadto w opracowaniu wskazano do zachowania najcenniejsze drzewa. W planie znalazł się także zapis dotyczący takiego kształtowania układu przyszłej zabudowy powstającej na działkach znajdujących się nieopodal Potoku Smęgorzyńskiego, aby nie utrudniała przepływu powietrza. Ustalono również rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – w tym m.in. chodniki przy jezdniach oraz ciągi pieszo-rowerowe na terenach zieleni.