25 października, podczas LVIII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. dwie uchwały dotyczące planów miejscowych. Radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu umożliwiającego budowę tzw. Zielonego Bulwaru oraz planu pozwalającego na rozwój terenów zlokalizowanych wokół lotniska. 

Uchwały przedstawione podczas sesji przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek spotkały się z akceptacją radnych. Plany, do których sporządzania przystąpiono, są związane z budową tzw. Zielonego Bulwaru oraz zagospodarowaniem okolic gdańskiego lotniska. 

Rejon tzw. Zielonego Bulwaru na odcinku od al. gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena obejmuje teren zarezerwowany w obowiązujących planach miejscowych pod tzw. Drogę Zieloną, w granicach której znajdują się: ul. Czarny Dwór, fragmenty ul. Piastowskiej i Pomorskiej, a także zieleń nieurządzona, garaże i tymczasowe boisko. Przystąpienie do sporządzenia planu stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych w 2016 r. Przeprowadzono wówczas konsultacje społeczne, które wpłynęły na zmianę podejścia do planowania Drogi Zielonej. W uchwalonym w kwietniu 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska klasa tej drogi została zmieniona z ulicy głównej na ulicę zbiorczą, co stanowi odpowiedź na postulaty i wnioski mieszkańców zgłaszane w trakcie prac nad tym dokumentem. Droga będzie planowana jako miejska, a nie tranzytowa. Głównym zadaniem stawianym Zielonemu Bulwarowi jest połączenie funkcji transportowej z potrzebami lokalnych mieszkańców. Zielony Bulwar ma mieć charakter alei – przyjaznej dla pieszych i rowerzystów, ma przy tym spełniać wszystkie standardy środowiskowe. Zielony Bulwar przedstawia nowe podejście do projektowania ulicy miejskiej, a przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego stanowi realizację polityki miasta dotyczącej zrównoważonej mobilności. 

Druga uchwała dotyczyła rozpoczęcia prac nad projektem planu miejscowego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej. Opracowanie obejmie teren, na którym znajdują się: centrum badawczo-rozwojowe z parkingami, hotel oraz budynki mieszkalne. Część obszaru pozostaje niezagospodarowana, przez teren ten biegnie nieczynna linia kolejowa Kokoszki-Osowa. Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City oraz tzw. Doliny Krzemowej, a także uregulowanie kwestii planistycznych po przebudowie skrzyżowania ulic Słowackiego i Radarowej. Zmiana zapisów dotyczących parametrów zabudowy pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie terenu, rozbudowę istniejącego hotelu oraz zwiększenie zatrudnienia w centrum badawczo-rozwojowym. Zamierzenia te są zbieżne z obecną polityką miasta odnośnie rozwoju terenów zlokalizowanych wokół lotniska.