Podczas wrześniowej sesji radni podjęli dwie uchwały związane z wejściem w życie tzw. specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Pierwsza, zmieniająca statut Biura Rozwoju Gdańska, rozszerzyła jego kompetencje. Druga wprowadziła Lokalne Standardy Urbanistyczne.

Wraz z podjęciem uchwały zmieniającej statut Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało nowe zadania. To efekt wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, powszechnie znanej jako lex deweloper. Nowe zadania BRG, wykonywane w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, będą polegać na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej oraz przygotowywaniu i przedkładaniu Radzie Miasta Gdańska projektów uchwał o ustaleniu lub odmowie lokalizacji tych inwestycji. 

BRG na swojej stronie internetowej przygotowało specjalną zakładkę dotyczącą procedury ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej. Zakładka ma ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o wnioskach, które wpływają do Prezydenta Miasta Gdańska, oraz o poszczególnych etapach, z których składa się procedura, w tym o możliwości składania uwag do wniosków. Na stronie została umieszczona mapa Gdańska z zaznaczonymi działkami, których dotyczą zgłoszone wnioski. Wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia, nie są publikowane, są natomiast podawane podstawowe informacje na ich temat wraz z  powodem pozostawienia bez rozpatrzenia. Wnioski, które spełniają wymagania formalne, są w całości publikowane.  

Lokalne Standardy Urbanistyczne

Druga uchwała dotyczy ustalenia Lokalnych Standardów Urbanistycznych. Głównym założeniem wprowadzenia LSU jest uszczegółowienie zasad lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach lex deweloper – maksymalne zbliżenie określonych w nich wymagań do parametrów i wskaźników stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o zachowanie ciągłości planowania, która wynika z potrzeby ochrony interesów mieszkańców, w szczególności – zapewnienia wysokiej jakości życia. Przyjęcie LSU jest przy tym zgodne z zasadą, że władztwo planistyczne odnoszące się do sposobów i form zabudowy oraz zagospodarowania na terenie gminy należy do jej mieszkańców i organu stanowiącego gminy.  

LSU dotyczą wniosków składanych w ramach specustawy na terenie całego miasta. Wynikają z zasad polityki przestrzennej, przyjętej w dokumentach strategicznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta). Zapisy zawarte w LSU są dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Został w nich określony wymóg realizacji przydomowej zieleni rekreacyjnej. LSU precyzują maksymalną wysokość zabudowy, dzieląc Gdańsk na dwie strefy – zabudowy śródmiejskiej oraz pozostałą część miasta. W uchwale uszczegółowiono wymagany udział miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów i określono wymóg realizacji miejsc parkingowych dla rowerów. Wprowadzono wymóg realizacji usług w parterach budynków od strony ulic i zakazano lokalizacji garaży od strony przestrzeni publicznych. Zgodnie z LSU, pomiędzy budynkami a drogą od strony przestrzeni publicznych nie będą mogły powstawać drogi serwisowe i wewnętrzne oraz place manewrowe. Będzie natomiast wymagane zachowanie powiązań pieszych i rowerowych. W uchwale wprowadzono lokalnie stosowane zasady gospodarowania wodami opadowymi – dotyczące m.in. ograniczenia ich maksymalnego współczynnika spływu oraz uszczegółowienia zasad tzw. małej retencji. Wprowadzono zasadę poszanowania krajobrazu otwartego i zurbanizowanego, co ma pozwolić na zachowanie kompozycji urbanistycznej podkreślającej widoki na charakterystyczne obiekty Gdańska. Natomiast w celu zachowania ciągłości terenów zieleni Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wprowadzono współczynniki udziału powierzchni biologicznie czynnej dla inwestycji.