Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Podstawę do podjęcia uchwały stanowiła analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym sporządzona przez Prezydenta Miasta Gdańska i pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Z analizy wynika, że został zrealizowany wniosek z podjętej w 2007 r. uchwały RMG o utracie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Nastąpiło to poprzez sporządzenie nowego, uchwalonego w kwietniu 2018 r., dokumentu. Obecnie obowiązujące studium prezentuje nowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią – dotyczy to m.in. rozszerzenia prac studialnych, podniesienia jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia funkcji rekreacyjnej Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, zagospodarowania strefy buforowej, wprowadzenia gdańskiego modelu partycypacji społecznej, zrównoważonego rozwoju mobilności i sporządzenia bilansu zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne.

Rada Miasta Gdańska uznała studium za aktualne z wyjątkiem dwóch obszarów zlokalizowanych na Stogach, do zmiany których przystąpiono w kwietniu 2018 r. Zgodnie z obowiązującym dokumentem te tereny, znajdujące się w granicach administracyjnych portu, zostały przeznaczone na cele portowo-przemysłowo-składowe. Procedowana zmiana ma na celu ograniczenie możliwości rozwoju funkcji portowo-przemysłowo-składowej na tym obszarze. 

Jednocześnie Rada Miasta Gdańska stwierdziła nieaktualność, ze względu na uwarunkowania faktyczne, 137 planów miejscowych (spośród 645 obowiązujących). Zmiany planów są i będą sporządzane sukcesywnie, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz potrzeb społecznych.