Podczas L sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. trzynaście uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dziewięć dotyczyło uchwaleń planów miejscowych, cztery – przystąpień do sporządzenia planów.

Wszystkie uchwały przedstawione przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska spotkały się z akceptacją radnych. Zapisy zawarte w nowych planach miejscowych pozwolą m.in. na urządzenie terenów rekreacyjnych, budowę toalet przy wejściach na plażę, modernizację pętli tramwajowej czy organizację imprez plenerowych. Podczas L sesji Rada przystąpiła też do sporządzenia czterech projektów planów miejscowych. Nowe opracowania będą dotyczyć terenów zlokalizowanych w Barniewicach, Śródmieściu, na Wyspie Sobieszewskiej i Zakoniczynie.    

Radni uchwalili plan Matarnia rejon ulicy Elewów II. Dotyczy on niezagospodarowanego obszaru z niewielkim sztucznym wzniesieniem, użytkowanym jako górka saneczkowa. Na osiedlu brakuje terenów rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci, co zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców, Radę Dzielnicy Matarnia oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych. W planie zmieniono przeznaczenie części terenu z funkcji mieszkaniowo-usługowej na publiczną zieleń urządzoną. Pozostały obszar przeznaczono pod usługi: przedszkole i żłobek. Dopuszczono również funkcje towarzyszące – dom sąsiedzki, świetlicę czy bibliotekę. W planie ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy usługowej, a jej parametry i warunki dostosowano do sąsiedniej zabudowy. 

Uchwalony plan Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej obejmuje obszar, który w większości zajmuje porośnięty przez roślinność nieużytek. Plan został sporządzony w celu ograniczenia powierzchni przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz w celu zmiany przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W planie ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Parametry i warunki dostosowano do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. Zalecono wprowadzenie szpaleru drzew na granicy pomiędzy zabudową mieszkaniowo-usługową i produkcyjną. 

Plany miejscowe Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej oraz Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej dotyczą obszarów o podobnym charakterze i przeznaczeniu. W ich obrębie znajdują się odcinki wydm i plaży. Zapisy zawarte w obydwóch planach mają na celu umożliwienie realizacji obiektów zaplecza plażowego, na które mają składać się ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, natryski oraz przebieralnie. Zapisy te wprowadzają minimalne zmiany w strukturach funkcjonalnych obszarów. Ustalają nieprzekraczalne linie zabudowy sanitariatów, ciągi piesze określają jako przestrzenie publiczne, a w osi wejść na plażę zakazują przesłaniania widoku na morze. Wprowadzają też ochronę istniejącej zieleni i naturalnego ukształtowania oraz konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy. Ponadto zapisy zawarte w planie Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej umożliwiają dostosowanie wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz połączenie ich ciągiem pieszym w formie drewnianej kładki (dostępnej dla osób niepełnosprawnych).      

Uchwalony podczas marcowej sesji plan Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej obejmuje teren, który w większości zajmuje pętla tramwajowa wraz z przystankami, budynkami obsługi pasażerów i pawilonami usługowymi. Opracowanie zostało sporządzone przede wszystkim w celu umożliwienia modernizacji pętli tramwajowej, integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz zmiany zapisów odnoszących się do kształtowania zabudowy w tym rejonie. Funkcja węzła integracyjnego zostanie uzupełniona przez usługi, których zakres będzie uzależniony od zasięgu przebudowanego torowiska. Ponadto zmiana przepisów dotyczących wymogów akustycznych dla poszczególnych funkcji umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy zapewnieniu odpowiedniego standardu akustycznego) na terenie sąsiadującym z węzłem integracyjnym. W projekcie ustalono linie zabudowy na przedłużeniu pierzei wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zaś na jej zakończeniu zalecono dominantę kompozycyjną. Kształt przestrzeni publicznej będzie zależeć od zastosowanego rozwiązania układu torowiska. Przebudowa węzła wpłynie na usprawnienie ruchu pieszych zarówno w jego obrębie, jak i w powiązaniu z terenami sąsiednimi, a w szczególności w rejonie ul. Obrońców Westerplatte (gdzie ustalono wlot ciągu pieszego jako utrwalenie obecnego przejścia). Główne kierunki ruchu pieszego i rowerowego zostaną utrzymane, ale ostateczny przebieg tras rowerowych i chodników będzie wynikać z projektu przebudowy pętli. 

W  granicach planu Jasień – rejon Potoku Siedlickiego jedynym zagospodarowanym terenem jest Park im. ks. Bronisława Kabata wraz z zabudowaniami podworskimi. Przez obszar przepływa okolony skarpami Potok Siedlicki. Dzięki zmianom wprowadzonym w planie będzie możliwa ochrona walorów parku, przy jego jednoczesnym wykorzystaniu na cele rekreacyjne. Celem sporządzenia planu było także ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami znajdującymi się po obu stronach Potoku Siedlickiego, wyznaczenie rezerwy terenu pod tzw. park Stolema (zlokalizowany wzdłuż Potoku Siedlickiego) i utworzenie użytku ekologicznego „Jasieńska Łąka”. Zapisy zawarte w planie pozwolą na realizację domu sąsiedzkiego, przedszkola oraz innych usług (np. oświaty, gastronomii, sportu) na terenie dotychczas przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. W centralnej części obszaru ustalono funkcję zieleni oraz urządzenia melioracyjne, a na obrzeżach – usługi z zielenią towarzyszącą bądź niską zabudowę mieszkaniowo-usługową z ustaloną zielenią do utrzymania i wprowadzenia. Dla priorytetowego ciągu pieszego ustalono obowiązek posadzenia drzew, montażu ławek i oświetlenia. Zabudowę na zboczu ukształtowano w sposób tarasowy i wskazano lokalizację dominanty kompozycyjnej. Ponadto zaplanowano najdogodniejsze lokalizacje dla ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających przemieszczanie się. Wszystkie ciągi mają stanowić ważne przestrzenie publiczne, w związku z czym wskazano ich szerokość, przebieg lub przebieg zalecany z obowiązkiem realizacji. 

Plan Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską został opracowany w celu umożliwienia organizacji na terenie rolniczym imprez plenerowych, w tym Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018 oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020. Nowe zapisy umożliwią organizację imprez przy jednoczesnym zachowaniu funkcji rolniczej jako wiodącej na tym obszarze. Jedyna zabudowa, która może powstać na podstawie ustaleń planu, to zabudowa zagrodowa (siedliskowa). Możliwość jej realizacji dopuszczono jedynie w wyznaczonych obszarach. Ten zapis ma na celu ograniczenie rozpraszania zabudowy. Ustalono parametry urbanistyczne dla zabudowy zagrodowej, a także szpalery drzew wzdłuż planowanej ulicy tzw. Nowej Turystycznej. Dla wskazanych obiektów o wartościach kulturowych ustalono ochronę bryły oraz materiału elewacyjnego. Wprowadzono też konieczność maksymalnego zachowania drzew i krzewów, jak również zalecenie ochrony i uprawy lokalnych odmian drzew i krzewów owocowych. Zapisy planu mają na celu zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego Żuław Gdańskich. Dostępność drogową do terenów objętych opracowaniem ma zapewniać ulica tzw. Nowa Turystyczna oraz ulice, które znajdują się poza granicami planu. 

Obszar, którego dotyczy plan Jasień rejon ulicy Źródlanej, w większości zajmują ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Na terenie tym brakuje podstawowego układu komunikacyjnego. W planie ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych może powstać zabudowa wielorodzinna. W miarę zwiększania dystansu od lokalnych centrów usługowych, intensywność i wysokość zabudowy będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu – od domów wielorodzinnych z czterema mieszkaniami po budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Źródlanej. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono na park. W projekcie planu miejscowego wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główne połączenie pieszo-rowerowe będzie wiodło od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku. 

Uchwalony plan Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 dotyczy obszaru, który obecnie nie jest użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Plan sporządzono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego przeznaczenia terenu – przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Intensywne i wielofunkcyjne  wykorzystanie terenów, które są dobrze obsłużone komunikacją publiczną, pozostaje w zgodzie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. Nowy plan ustala podział obszaru na cztery części. Strefa południowo-zachodnia zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o maksymalnej wysokości 19 m. W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod park osiedlowy, a w północno-wschodniej zaplanowano teren, na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu. Po stronie północno-zachodniej zarezerwowano pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.    

Podczas marcowej sesji radni podjęli także cztery uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Pierwsza z nich dotyczyła projektu planu Ołowianka – część południowa. Obecnie na terenie, którego ma dotyczyć opracowanie, funkcjonuje Narodowe Muzeum Morskie, znajdują się budynki mieszkaniowe oraz przebiega ul. Ołowianka, która służy jako droga dojazdowa oraz ciąg pieszy. Celem sporządzenia projektu planu miejscowego jest wprowadzenie zapisów, które umożliwią rozbudowę Narodowego Muzeum Morskiego, co z kolei pozwoli na udostępnienie zwiedzającym nowych powierzchni ekspozycyjnych. Zostanie także wyznaczona rezerwa terenu niezbędnego do urządzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed budynkiem muzeum.  

Radni zadecydowali o rozpoczęciu prac nad projektem planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Alaksandra Dulin’a. Uchwała dotyczy obszaru, który obecnie nie jest zagospodarowany. W planie obowiązującym został przeznaczony  pod ekstensywną zabudowę mieszkaniową, we fragmencie – pod wszystkie formy zabudowy mieszkaniowej, a na terenach gminnych – pod ulice, zieleń oraz zabudowę mieszkaniową i usługową z zielenią towarzyszącą. W związku z przewidywanym powstaniem centrum usługowego, w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest wskazana intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej oraz realizacja ogólnodostępnych usług z przestrzeniami publicznymi, które będą łączyć teren szkoły podstawowej i przedszkola z terenami zieleni urządzonej. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest również uaktualnienie zapisów dotyczących zagospodarowania wód opadowych. W związku z tym konieczne jest określenie maksymalnego współczynnika spływu wód, ograniczającego ilość wód odprowadzanych z terenów nowych inwestycji. Sposób zagospodarowania obszarów zieleni urządzonej powinien umożliwić realizację retencji i wykreowanie terenów rekreacyjnych. 

Kolejna uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia projektu planu Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy. Teren wytyczony granicami opracowania w centralnej części jest niezabudowany, przy wschodniej granicy znajdują się niewielkie zakłady usługowe i stacje diagnostyczne pojazdów, a przy zachodniej – hurtownia. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni, co powinno skutkować powstaniem nowych miejsc pracy. Funkcje i parametry przyszłej zabudowy zostaną zmodyfikowane w taki sposób, aby były zgodne z  obecnymi standardami projektowania obiektów o charakterze produkcyjno-usługowym, dominującym w tej części Barniewic. 

Nowy plan zostanie sporządzony także dla Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej. Obszar wyznaczony granicami planu jest niezagospodarowany. Obecnie jest wykorzystywany jako trawiaste boisko sportowe oraz nieurządzony parking. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów zwiększających potencjał inwestycyjny terenu, który w planie obowiązującym jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i wyłączony z możliwości zabudowy. Na Wyspie Sobieszewskej nie brakuje naturalnej zieleni, ponadto dominuje zabudowa jednorodzinna, co sprawia, że rekreacja w dużej mierze jest realizowana na terenach prywatnych. Zmiana przeznaczenia terenu pod funkcję mieszkaniowo-usługową nie spowoduje zatem ograniczenia dostępu do zieleni. Wprowadzenie nowej zabudowy pozwoli natomiast na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej.