5 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. „Moje miasto za 20 lat”. Wzięli w nich udział uczniowie szkół średnich, a w role mentorów wcielili się projektanci z Biura Rozwoju Gdańska.   

Celem warsztatów było przybliżenie młodym ludziom procesu planowania miasta. Podczas kilkugodzinnych zajęć ich uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia i etapy związane z planowaniem przestrzennym, przekonali się, na czym polega praca projektantów sporządzających plany miejscowe. Dowiedzieli się również, w jaki sposób mogą uczestniczyć w tym procesie.

Na początku spotkania Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, opowiedziała o tym, czym zajmuje się BRG i jakie są jego zadania statutowe. – Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i wiedzieli, gdzie mogą  zasięgnąć informacji na temat aktualnie procedowanych planów – mówi Edyta Damszel-Turek. – Takiej edukacji brakuje w szkołach, a warsztaty są dobrym sposobem na przekazanie wiedzy.

Warsztaty „Moje miasto za 20 lat” składały się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Uczestnicy dowiedzieli się, że studium jest najważniejszym miejskim dokumentem planistycznym. Podczas gry miejskiej wcielili się w role przedstawicieli władz miasta, rodziców, miłośników samochodów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorców. Zadaniem graczy było wypracowanie kompromisu dotyczącego rozlokowania poszczególnych funkcji w mieście, przy czym każdy musiał zaprezentować argumenty zgodne punktem widzenia przedstawiciela grupy, którą reprezentował.

Druga część warsztatów dotyczyła procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każda z grup otrzymała mapę z zakreślonym obszarem planu. Następnie uczestnicy gry, wcielając się w różne role, w tym właścicieli nieruchomości wnioskujących zmianę planu, musieli opracować jego projekt. Młodzież mogła się w ten sposób przekonać, na czym polega praca projektantów i jak trudne bywa godzenie potrzeb różnych grup interesariuszy. Każdej grupie towarzyszył mentor – projektant z Biura Rozwoju Gdańska.

Na końcu, po przedstawieniu prezentacji na temat partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, wywiązała się dyskusja na ten temat, a młodzi ludzie mieli okazję, aby przedstawić swoje pomysły na zwiększenie społecznego zaangażowania. W warsztatach wzięło udział ponad 60 uczniów z gdańskich szkół średnich. Wydarzenie, zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska i Michała Wlazło, zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.