Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Między 4 kwietnia a 11 czerwca 2016 roku przeprowadzono szereg działań służących zebraniu jak najdokładniejszych informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Były to m.in.: badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w Porcie Lotniczym w Gdańsku, badania napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiary natężenia ruchu drogowego.

- Pozyskane informacje będą stanowiły podstawę do aktualizacji transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska – podkreśla Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Ankiety w gospodarstwach domowych
Badanie ankietowe przeprowadzono na reprezentatywnej grupie mieszkańców (10 115 respondentów). W ramach wywiadów kwestionariuszowych zebrane zostały dane o gospodarstwach domowych dotyczące m.in.: wielkości gospodarstwa domowego, liczby posiadanych samochodów czy rowerów. Zestawiono również odpowiedzi dotyczące grup wiekowych i podstawowych zajęć członków domostwa.

Największy udział wśród ankietowanych miały gospodarstwa domowe 2 osobowe - stanowiły one 36,8% ogółu. Ponad 45% mieszkańców to osoby pracujące poza domem, realizujące codziennie podróże obligatoryjne w relacji dom – praca. Aż 67,2% mieszkańców Gdańska posiada w swoim gospodarstwie domowym samochód osobowy, a blisko 70% mieszkańców Gdańska posiada co najmniej 1 rower. Główną przyczyną wyboru samochodu, jako środka transportu w codziennych podróżach, jest większa wygoda (40,3%) oraz krótszy czas podróży (25,9%). Natomiast jeżeli chodzi o transport zbiorowy, to przede wszystkim wybierany jest z powodu niższego kosztu podróży (21,8%), trudności z parkowaniem (15,5%) oraz zatłoczeniem dróg w Gdańsku (12,7%).

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Badania kwestionariuszowe na terenie portu lotniczego przeprowadzono z udziałem 1000 użytkowników lotniska (49,3% - kobiety; 50,7% -mężczyźni). Największą grupą ankietowanych (50,4%) stanowiły osoby między 20. a 44. rokiem życia. Respondenci odpowiadali między innymi na pytania dotyczące środków transportu wykorzystywanych w dotarciu do portu lotniczego i powodu wybrania konkretnego z nich. Ponad 67% ankietowanych wykorzystało samochód, z czego 38,6% podróżowała jako pasażer. Kolejnym, najbardziej popularnym sposobem dotarcia na lotnisko, była podróż pociągiem - na taki środek transportu zdecydowało się ok. 10% badanych, taksówkę wybrało 8,7% respondentów, a autobus miejski 5,6% ankietowanych.

 Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego
Obserwacje napełnień w środkach transportu zbiorowego przeprowadzono łącznie w 135 przekrojach pomiarowych, z czego 113  obejmowało pomiar napełnień tramwajów i autobusów. Natomiast w 22 przekrojach badania prowadzono na dworcach kolejowych i dotyczyły one Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz pociągów dalekobieżnych.

Na podstawie uzyskanych pomiarów  potoków pasażerskich przeprowadzonych dla tramwajów i autobusów wyznaczono godzinę szczytu porannego w transporcie zbiorowym: 07:00-08:00 oraz popołudniowego: 15:00-16:00. W wyznaczonych okresach szczytowych (6-10 i 14-18) środkami transportu publicznego przemieszczało się 309 107 pasażerów w okresie porannym i 364 020 w okresie popołudniowym. Największe potoki pasażerskie w okresach szczytowych odnotowano w przekrojach przy Gdańsku Głównym oraz Bramie Wyżynnej. W dalszej kolejności najwięcej pasażerów przemieszczało się w obszarze Bramy Oliwskiej oraz pętli Łostowice-Świętokrzyska.

W przypadku przemieszczeń koleją, w trakcie porannego i popołudniowego okresu pomiarowego (06:00-10:00 oraz 14:00-18:00), na badanych 22 przekrojach odnotowano w sumie 399 057 pasażerów. W wyznaczonych okresach szczytowych  środkami transportu publicznego podróżowało: 187 399 pasażerów w okresie porannym i 211 658 w okresie popołudniowym. W relacji Gdańsk Zaspa – Gdańsk Wrzeszcz odnotowano największe potoki pasażerskie. W dalszej kolejności najwięcej pasażerów przemieszczało się w relacjach: Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Zaspa, Gdańsk Żabianka – Gdańsk Oliwa oraz Gdańsk Przymorze – Gdańsk Oliwa.

Pomiary natężenia ruchu drogowego
Pomiary natężenia ruchu przeprowadzono  w 19 punktach przekrojowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Sumy potoków ruchu w przekrojach i na skrzyżowaniach pozwoliły na wyznaczenie godzin szczytu porannego oraz popołudniowego dla ruchu drogowego. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono godzinę szczytu porannego jako okres od 7:15 do 8:15, natomiast szczytu popołudniowego jako okres od 16:00 do 17:00.

Najbardziej obciążonymi skrzyżowaniami Gdańska są (nie dotyczy węzłów na obwodnicach):

- skrzyżowanie ulic Grunwaldzka-Żołnierzy Wyklętych (S34) - wyróżnia się największym natężeniem pojazdów silnikowym i wynosi 58 929 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest większy o ok 5000 pojazdów (tj. o ok. 16%).

- węzeł Unii Europejskiej (S70) jest drugim  najbardziej obciążonym skrzyżowaniem w  Gdańsku. Natężenie pojazdów silnikowym wynosi na nim 50 897 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest nieznacznie większy od porannego.

- skrzyżowanie ulic Armii Krajowej – Jabłoniowa plasuje się na trzecim miejscu co do wielkości ruchu. Natężenie pojazdów silnikowym wynosi 46 511 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest większy od porannego (ok. 2500 pojazdów – ok. 10%)

Nowy model transportowy dla Gdańska
Szeroko rozbudowany zakres badań pozwolił na poznanie zwyczajów transportowych mieszkańców Gdańska, ocenę obecnego systemu transportowego, uciążliwości w zakresie natężenia ruchu drogowego oraz wielu innych zagadnień związanych z codziennym przemieszczaniem się. Na podstawie tych informacji zostanie zaktualizowany transportowy model symulacyjny miasta Gdańska.

Dokumenty