Podczas październikowej sesji, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy z nich dotyczą uchwalenia miejscowych planów, cztery – przystąpienia do sporządzenia planów.

Uchwalone na sesji projekty planów zostały wyłożone do publicznego wglądu w sierpniu. W pierwszej kolejności Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, przedstawiła projekt uchwały dla planu Stare Miasto – Brabank [1185],  sporządzonego m.in. w celu umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnej z rozwiązaniem nagrodzonym w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zmieniono w nim również zasady obsługi komunikacyjnej, wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Kolejnym uchwalonym planem jest Kiełpinek w rejonie przystanku PKM [2345]. Zweryfikowano w nim planowany układ drogowy oraz powiązania piesze w rejonie przystanku PKM Kiełpinek (zlokalizowanego poza granicami planu). Wyznaczono także ciąg pieszo-rowerowy od kładki nad Obwodnicą Trójmiasta do przystanku, zwiększono intensywność zabudowy oraz ustalono ośrodek usługowy w tym  rejonie. Z kolei realizacja planu Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II [0138], umożliwi ożywienie obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych całego zespołu parkowego. Głównym celem zapisów w tym planie jest poprawa jakości zaniedbanej, pozbawionej walorów estetycznych, historycznej zabudowy i przestrzeni publicznej w centralnej części Parku Zdrojowego.

Zmiana funkcji

Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzania miejscowego planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej [2245]. Jego celem jest zmiana przeznaczenia terenu zabudowy produkcyjno-usługowej na mieszkaniowo-usługową. Podjęty plan umożliwi kontynuację funkcji mieszkaniowo-usługowej na tym obszarze, określi warunki i parametry zabudowy, a także określi sposób obsługi komunikacyjnej zarówno dla terenów będących własnością prywatną jak i działki gminnej.

Zmiana funkcji planowana jest także w miejscowym planie Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej [1197]. Teren objęty planem znajduje się w granicach dwóch obowiązujących: Śródmieście rejon Grodzisko z 2001 roku i Śródmieście - rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6 z 2010 roku. Celem sporządzenia nowego planu jest ustanowienie na całym tym obszarze funkcji publicznej – usługi wymiaru sprawiedliwości.

Nowe inwestycje i wartości historyczne

Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych [1196]. Intencją planu jest umożliwienie inwestowania na obszarze dawnych zakładów mięsnych poprzez weryfikację zapisów dotyczących ogólnodostępnego parkingu ustalonego na działkach należących do różnych właścicieli. Ponadto plan ma umożliwić odtworzenie historycznej bryły budynku przy ul. Szafarnia 4a. Obecnie obowiązujący plan uniemożliwia realizację budynku w historycznych liniach zabudowy (po wykonaniu odkrywek archeologicznych okazało się, że historyczny zarys przebiega poza nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie).

Nowa zabudowa mieszkaniowa

Ostatni plan, do którego przystąpiono na sesji, dotyczy dzielnicy Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej [1758]. Praca nad planem podyktowana jest potrzebą podniesienia jakości istniejącej tkanki urbanistycznej zlokalizowanej w eksponowanej części dzielnicy Chełm, poprzez umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej tworzącej nową wartość architektoniczną. W granicach przystąpienia znajdują się budynki, w których mieści się siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm. Obiekty są w złym stanie technicznym, a Spółdzielnia zamierza przenieść swoją obecną siedzibę w inną lokalizację. Zasadne byłoby zrealizowanie w tym miejscu nowej zabudowy komponującej się w otoczeniu. Dopuszczenie w tym miejscu funkcji mieszkaniowej, co pozwoli na uzupełnienie istniejącej struktury i jest zgodne z ideą rozwoju miasta do wewnątrz, polegającą na dogęszczaniu zabudowy mieszkaniowej w rejonach dobrze wyposażonych w infrastrukturę społeczną, drogową i techniczną.