Najnowsza ortofotomapa, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta to nowe narzędzia przygotowane dla Gdańska przez firmę MGGP Aero. Dane te są już bardzo ważnym elementem wykorzystywanym w zarządzaniu miastem. Także mieszkańcy zyskują kompletne i wielowymiarowe dane o swoim otoczeniu, Również przedsiębiorcy, inwestorzy i turyści mogą poznać Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy.

 

Możliwości nowych rozwiązań zostały dziś przedstawione w Biurze Rozwoju Gdańska przez przedstawiciela firmy realizującej projekt Witolda Kuźnickiego z MGGP Aero. A dzięki temu projektowi Gdańsk jest jednym z pionierskich miast w Polsce (obok Wrocławia, Opola, Kielc, Katowic, Tarnowa, Gliwic i Łodzi), wykorzystującym informacje przestrzenne w tak szerokim zakresie!

Trzy technologie, trzy różne możliwości

- Dokładnie rok temu bo w dniach 12-18 października 2015 roku podczas wystawy światowej EXPO’15 w Mediolanie odbywał się tydzień Polskiej Branży ICT. Jako jedna z ośmiu polskich innowacyjności zaprezentowano technologię zdjęć ukośnych wraz ze skaningiem laserowym. Produkt wyłoniono w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Kluczowym kryterium była innowacyjność projektu, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Bardzo się cieszę, że pozyskane dane i sposób ich udostępniania znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, większą świadomość geospołeczną. Nowa ortofotomapa, zdjęcia ukośne i dane z lotniczego skaningu laserowego pomogą w wielu procesach decyzyjnych a miasto wprost zyska na bardzo ciekawej prezentacji oferty inwestycyjnej czy walorów turystycznych – podkreśla Witold Kuźnicki z MGGP Aero.


Zdjęcia kiedyś i dziś - http://gdansk.retromapy.pl/

Proste i intuicyjne narzędzie funkcjonujące w środowisku przeglądarki internetowej, pozwalające na interaktywne porównywanie ortofotomap (zdjęć lotniczych) z różnych okresów czasowych bez konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania lub wtyczek. Można wykonywać pomiary czy udostępniać dany widok mailem czy poprzez społeczności.

Zdjęcia ukośne - http://gdansk.ukosne.pl

Technologia zdjęć ukośnych polegająca na sfotografowaniu miasta z zastosowaniem kilku kamer. W wyniku przetworzenia zdjęć otrzymujemy ortofotomapy ukośne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych serwis Gdansk.ukosne.pl może być szybko i wydajnie wykorzystywany przez jego użytkowników. Oprócz synchronicznego oglądania danego obiektu z kilku stron użytkownik może mierzyć nawet wysokość budynków.

Zdjęcia 3D - http://gdansk.polska3d.pl

Zdjęcia 3D, dające możliwość oglądania Gdańska z różnej perspektywy, w chwili obecnej obrazują tylko Główne Miasto. Aplikacja będzie z czasem rozbudowywana o kolejne dzielnice. Wczytanie danych nie wymaga instalowania żadnych wtyczek. Serwis działa także na telefonach komórkowych czy tabletach. W zależności od oglądanego fragmentu miasta i jego przybliżenia można zmieniać kąt nachylenia czy obracać wokół wybranego obiektu. Poza aplikacją internetową dane te udostępnione są w dedykowanej aplikacji.

 

Dla urzędnika i mieszkańca, mapy z wczoraj i dziś

Mapy będą przydatne nie tylko urzędnikom czy architektom, ale także mieszkańcom – na przykład przy zgłaszaniu projektów do budżetu obywatelskiego. Dzięki wyszukiwarce, łatwiej znajdziemy ciekawe lokalizacje np. do wypoczynku czy spacerów. Z kolei Retromapy pozwolą Gdańszczanom na sentymentalną „podróż w czasie”, czyli w bardzo prosty sposób porównamy zmiany, jakie zachodzą w mieście na przestrzeni lat. Obecnie od 2008 roku, ale już wkrótce zostaną udostępnione dane z wczesnych lat powojennych. Ważnym atutem zakupionych przez miasto map jest fakt, iż użytkownicy otrzymują dostęp do najnowszych technologii bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa. Aplikacje są proste w obsłudze, mają przejrzysty interfejs, przez co każdy mieszkaniec, nawet bez znajomości obsługi oprogramowania klasy GIS, może swobodnie porównywać zmiany na zdjęciach lotniczych.

Bogactwo informacji, jakie niosą za sobą prezentowane dane i rozwiązania mapowe pozwala na wizualizację i analizę dowolnego fragmentu miasta z każde strony. Dostępne do tej pory zdjęcia lotnicze pozwalały na oglądanie miasta tylko z góry. Dodatkowo nowy pakiet danych zasila wraz z innymi mapami miejski system informacji przestrzennej.

- W dobie cyfryzacji zasobów miejskich, ortofotomapa stanowi podstawowe narzędzie w zakresie zarządzania przestrzenią, gospodarką nieruchomościami, bezpieczeństwem i sprawną administracją samorządową. Jestem dumny, że nasze miasto pozyskało taki materiał. Daje nam to niewyobrażalne możliwości jeżeli chodzi o pracę geodetów czy dla celów podatkowych lub rozstrzygania sporów granicznych posesji - tłumaczy Bogumił Koczot, dyrektor Wydziały Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nowoczesny urząd

Nowe narzędzia w znacznym stopniu usprawnią i przyspieszą pracę jednostek oraz wydziałów urzędu miasta. Użytkownicy zza ekranu komputera będą mogli m.in.: zweryfikować sposób zagospodarowania nieruchomości; zidentyfikować niezgodności pomiędzy rejestrami administracyjnymi (baza EGiB) a aktualną sytuacją terenową;  skontrolować prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości; wykonać pomiary długości, szerokości, powierzchni i wysokości budynków; określić geometrię dachów, wysokości elewacji, ilości kondygnacji i powierzchni płaszczyzn, zbadać wpasowanie nowych obiektów w tkance miejskiej czy też określić punkty i osie widokowe.

- Model 3D ukazuje użyteczne informacje o obiektach kubaturowych i rzeźbie terenu z jakością lepszą niż zapewniają serwisy powszechnie dostępne. Daje także duże możliwości pomiaru odległości, wysokości obiektów (w terenie często jest to niemożliwe) i powierzchni terenu, co jest pomocne przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy. Serwis umożliwia także wgląd do miejsc, gdzie dostęp jest utrudniony lub niemożliwy np. teren ogrodzony wysokim płotem czy wnętrze zamkniętego kwartału. Pozwala również na szybką analizę przydatności terenu pod inwestycję – z entuzjazmem mówią pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Nowoczesne rozwiązania pomocne będą również przy sporządzaniu dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym takich jak studium, plany miejscowe i inne opracowania studialne.

 - Wykorzystywane będą przede wszystkim do wykonywania inwentaryzacji zagospodarowania terenu czy odnotowywania zmian przestrzennych jakie zaszły w przeciągu ostatnich lat – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Wspierać będzie również partycypację społeczną np. poprzez wizualizację planowanego zagospodarowania na tle rzeczywistego otoczenia, co w wiarygodny sposób pozwoli zobrazować mieszkańcom zmiany, jakie zajdą w obszarze objętym granicami planu miejscowego. Ponadto materiały wzbogacą warsztat urbanistów poprzez sporządzanie dokładniejszych analiz przestrzennych, które będą pomocne w czasie rozmów z organami uzgadniającymi dokumenty planistyczne np. z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku – dodaje Dyrektor BRG.

Mapy stanowić będą także materiał dowodowy dla celów prawnych i ubezpieczeniowych, a geodetom ułatwią pomiary oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości. Poza zdjęciami lotniczymi wykonano także bardzo dokładny skaning laserowy, który może być wykorzystywany w analizach modelu hydrologicznego Gdańska, tak by policzyć kierunki spływu wód opadowych, ich ilość dla każdej mikrozlewni oraz przeprowadzić inwentaryzację terenów zielonych i utwardzonych. Skorzystają na tym między innymi Gdańskie Wodociągi czy Melioracje, jak również mieszkańcy.

- Mapa stanowić będzie podstawę opracowania modelu numerycznego poszczególnych zlewni wód opadowych (opad-odpływ). Będzie on służyć  do bieżącego zarządzania systemem odwodnieniowym, projektowania, rozwoju gdańskiej sieci odwodnieniowej oraz prognozowania możliwych skutków zdarzeń w obliczu zauważalnych zmian klimatu i postępującej urbanizacji. W konsekwencji podniesie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Gdańska – informuje Magdalena Nowakowska z Gdańskich Melioracji.

- Ortofotomata usprawni proces sprzedaży nieruchomości gminnych zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym – podkreśla Roland Dudziuk z Wydziału Skrabu gdańskiego magistratu. – Pozwoli na określanie stanu faktycznego sprzedawanej nieruchomości, formy i sposobu zabudowy bez każdorazowej wizji w terenie. W przypadku sprzedaży terenów przyległych, da wspólnotom mieszkaniowym możliwość weryfikacji sposobu zagospodarowania wnętrz podwórzowych i określenia możliwości ich sprzedaży, konieczności ustanawiania stosownych służebności by utrzymać odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

Także gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni nowe narzędzia dają m.in. możliwość wykonania szybkiej analizy stanu zagospodarowania przestrzennego działek bez konieczności wizji terenowych, analizy ukształtowania terenu, spadków, odległości od obiektów, szerokości pasa drogowego (także na odcinkach, gdzie pomiary w terenie byłyby utrudnione: np. odcinki o wysokim natężeniu ruchu drogowego, podwórka ogrodzone. – Ponadto otrzymujemy możliwość weryfikacji lokalizacji nieruchomości, Punktów Gromadzenia Odpadów itp. przed wizją terenową – mówi Michał Szymański, zastępca dyrektora ZDiZ. – Z kolei model 3D pomocny będzie przy opracowywaniu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych – np. wstępne opracowania projektów przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu.

Nowe technologie to także inne korzyści dla ZDiZ:

- dodatkowo przedstawianie wizualizacji projektów do konsultacji wewnętrznych pomiędzy działami

- wizualizacje projektów w ramach partycypacji społecznej i spotkań z mieszkańcami oraz radami dzielnic

- analiza zasięgu widoczności nośników reklamowych oraz ich wpływu na krajobraz wizualny

- weryfikacja istniejących nośników reklamowych zgodnie z wytycznymi projektowanej aktualnie tzw. „Uchwały Krajobrazowej Gdańska”

- wizualizacja lokalizacji nośników reklamowych w przestrzeni publicznej

- wykorzystanie modelu na potrzeby określania nowych lokalizacji pod sytuowanie obiektów np. ogródków gastronomicznych, nośników reklamowych