W dniu 30 czerwca 2021 roku zakończyła się realizacja umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”. Okres trwałości projektu obowiązuje w terminie od 1 lipca 2021 roku do do 1 stycznia 2024 roku

Projekt był realizowany w oparciu o podpisaną umowę w dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 a Gminą Miasta Gdańska.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu:

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy:

Fundacja Społecznie Bezpieczni

Stowarzyszenie 180 stopni

Jednostki Realizujące Projekt:

Biuro Rozwoju Gdańska

Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.06.02.01-22-0003/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 6 września 2019 r.

Całkowita wartość Projektu:

620 000,00 zł

Koszt kwalifikowalny:

620 000,00 zł

Wkład własny GMG:

93 000,00 zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE (85% wydatków kwalifikowalnych):

527 000,00 zł

Okres realizacji rzeczowej projektu:

01 stycznia 2019 – 30 czerwca 2021

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie:

6. Integracja / 6.2. Usługi Społeczne / 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

 

Projekt był realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska, z Fundacją Społecznie Bezpieczni oraz Stowarzyszeniem 180 Stopni. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach konkursu, a realizowane zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru oraz szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt był zintegrowany z projektem "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 konwersja, Działanie 8.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Projekt obejmował dwa zadania, które będą kontynuowane przynajmniej do końca 2024 roku w zakresie zgodnym z poniższym opisem wsparcia:

1. Centrum Wsparcia Rodzin - zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych

Działaniem zostały objęte rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej zrekrutowanej osoby opracowana została ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika. Rezultatem zrealizowanych ścieżek wsparcia były kompetencje nabyte przez rodzica/rodziców, pozwalające na prawidłowe realizowanie roli rodzicielskiej, w szczególności funkcji opiekuńczej i wychowawczej. W ramach działań projektowych dostępne były m.in. informacje o ofercie wsparcia adresowanej do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców, cykle spotkań dotyczące rozwoju dziecka/niemowlęcia, komunikacji, budżetu domowego, socjoterapii itp. Dla dzieci przychodzących na zajęcia razem z rodzicem/rodzicami (0-5 lat) zapewniono kącik zabaw. W ramach trwałości projektu Gmina wraz Partnerem społecznym, będzie podtrzymywać gotowość do udzielenia wsparcia wobec osób chętnych, poszukujących pomocy w zakresie pedagogiczno – psychologicznym – rodzicie dzieci w wieku 0-5 lat.

2. Utworzenie 20 miejsc w podwórkowej placówce wsparcia dziennego

Działanie przeznaczone było dla młodych osób w wieku 6-18 lat (z grupą priorytetową 13-18 lat), pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej zrekrutowanej osoby opracowana została ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane były poprzez pracę podwórkową realizującą animację i socjoterapię. Była to usługa zdeinstytucjonalizowana, realizowana w miejscach najczęstszego gromadzenia się grup dzieci i młodzieży. Uczestnicy rozwinęli i wzmocnili swoje kompetencje w obszarze uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania społecznego, inicjatywności, przedsiębiorczości i zaradności. Nowe umiejętności objęte zostały systemem wzmocnień pozytywnych (rola nagród edukacyjnych). Rezultatem zrealizowanych ścieżek wsparcia były kompetencje pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie, społeczności lokalnej. W ramach trwałości projektu Gmina wraz Partnerem społecznym, będzie podtrzymywać gotowość do udzielenia wsparcia przynajmniej 20 osobom zrekrutowanym do udziału w placówce w zakresie podyktowanym przez ustawodawcę dla tego typu placówek.

Celem projektu było zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Nowy Port/Twierdza Wisłoujście) charakteryzującego się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. nowe miejsca w podwórkowej placówce wsparcia dziennego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia wychowawcze, punkt konsultacyjny, animacja grup nieformalnych, wolontariat. Usługi te uzupełniają i rozszerzają zakres wsparcia udzielanego mieszkańcom dzielnicy w ramach bieżącej działalności instytucji i organizacji. Ponadto, będą stale rozwijane i dostosowywane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT.

Wskaźnik produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie – wartość docelowa 52 osoby

Wskaźnik rezultatu:

Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa 23 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu – wartość docelowa 7 osób

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020