W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy:

Stowarzyszenie WAGA

Fundacja FOSA

Jednostki Realizujące Projekt:

Biuro Rozwoju Gdańska

Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.06.02.01-22-0002/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 6 września 2019 r.

Całkowita wartość Projektu:

600 000,00 zł

Koszt kwalifikowalny:

600 000,00 zł

Wkład własny GMG:

90 000,00 zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE (85% wydatków kwalifikowalnych):

510 000,00 zł

Okres realizacji rzeczowej projektu:

01 lipca 2019 –  30 września 2023

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie:

6. Integracja / 6.2. Usługi Społeczne / 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska, ze Stowarzyszeniem Waga oraz Fundacją Fosa. Partnerzy projektu zostali wyłonieni w trybie i na zasadach konkursu, a realizowane zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru oraz szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku " (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 konwersja, Działanie 8.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Projekt obejmuje 2 zadania:

  • wsparcie i zajęcia usprawniające dla niesamodzielnych seniorów w Centrum Wsparcia Seniora

Działanie przeznaczone dla osób starszych powyżej 55 r.ż., niesamodzielnych, wymagających przynajmniej częściowej opieki, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej zrekrutowanej osoby opracowana zostanie ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika. Rezultatem zrealizowanych ścieżek wsparcia będą umiejętności nabyte przez seniorów, pozwalające na lepsze funkcjonowanie w warunkach domowych, rodzinie, społeczności lokalnej. W sytuacjach kryzysowych, wymagających szczególnego wsparcia osoby niesamodzielnej, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i konsultacje będą kierowane do faktycznych opiekunów uczestników projektu. Zapewni to skuteczniejszą pomoc osobom niesamodzielnym. Rezultatem prowadzonych zajęć będzie większa samodzielność oraz większe zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Długofalowo poprawi się także kondycja psychofizyczna osób starszych m.in. nawiązane nowe relacje rówieśnicze będą przeciwdziałały poczuciu osamotnienia. W czasie pobytu w Centrum uczestnicy otrzymają jeden posiłek.

  • wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny

Działanie przeznaczone dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych. Szczególny nacisk położony będzie na rekrutację młodych dorosłych/młodocianych rodziców, którzy nie są jeszcze odseparowani od swojej rodziny pochodzenia. Dla każdej zrekrutowanej osoby/rodziny opracowana zostanie ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Rezultatem zrealizowanych ścieżek wsparcia będą kompetencje nabyte przez młodzież/młodych dorosłych, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie, społeczności lokalnej oraz wzmocnione zostaną  kompetencje przygotowujące do aktywności zawodowej.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Biskupia Górka i Stary Chełm) charakteryzującego się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, terapia zajęciowa, dzienne wsparcie dla osób niesamodzielnych, animacja społeczności lokalnej, wolontariat. Usługi te uzupełniają i rozszerzają zakres wsparcia udzielanego mieszkańcom dzielnicy w ramach bieżącej działalności instytucji i organizacji. Usługi te będą stale rozwijane i dostosowywane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT.

Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie – wartość docelowa 60 osób

Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa 9 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu – wartość docelowa 12 osób

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020