W dniu 30 czerwca 2017 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Jednostki Realizujące Projekt:

Biuro Rozwoju Gdańska

Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.06.02.01-22-0004/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 6 września 2019 r.

Całkowita wartość Projektu:

606 263,17 zł

Koszt kwalifikowalny:

606 263,17 zł

Wkład własny GMG:

90 939,48 zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE (85% wydatków kwalifikowalnych):

515 323,69 zł

Okres realizacji rzeczowej projektu:

01 stycznia 2021 – 30 czerwca 2023

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie

6. Integracja / 6.2. Usługi Społeczne / 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Miasta Gdańska z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Partner projektu został wyłoniony w trybie i na zasadach określonych w trybie konkursu, a realizowane zadania wynikają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców obszaru oraz szczegółowych analiz i konsultacji poprzedzających planowanie poszczególnych zadań. Projekt zintegrowany z projektem "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 konwersja, Działanie 8.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Projekt obejmuje 2 zadania:

  • rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego

Utworzenie 5 nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego, z których będzie mogło skorzystać min. 8 nowych osób w czasie realizacji projektu. W ramach działań realizowanych w placówce uczestnicy otrzymają m.in. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz rozwiną i wzmocnią swoje kompetencje społeczne czy w dziedzinie uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń. Zadanie przeznaczone będzie dla osób w wieku 12-25 lat, pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej zrekrutowanej osoby opracowana zostanie ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika. Rezultatem zrealizowanych ścieżek wsparcia będą kompetencje pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie, społeczności lokalnej. Wsparcie ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych przygotowujących do zaangażowania społecznego i aktywności zawodowej. Uczestnicy zajęć w czasie ich trwania otrzymają jeden posiłek.

  • usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej

Zadanie dla osób w wieku 12-25 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Dla każdej zrekrutowanej osoby opracowana zostanie ścieżka reintegracji na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika. Będzie to usługa zdeinstytucjonalizowana, nastawiona na zmianę miejsca gromadzenia się i przebywania dzieci i młodzieży z ulic i podwórek na placówkę wsparcia dziennego lub placówkę podwórkową. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane będą poprzez pracę podwórkową realizującą animację i streetworking. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie kompetencji osobistych, wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych itp. Długofalowo wsparcie młodzieży ukształtuje kompetencje społeczne przygotowujące do zaangażowania społecznego i aktywności zawodowej.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Orunia) charakteryzującego się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. nowe miejsca w placówce wsparcia dziennego, zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, animacja społeczności lokalnej. Usługi te uzupełniają i rozszerzają zakres wsparcia udzielanego mieszkańcom dzielnicy w ramach bieżącej działalności instytucji i organizacji. Usługi te będą stale rozwijane i dostosowywane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT.

Wskaźnik produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie – wartość docelowa 60 osób

Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa 10 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu – wartość docelowa 12 osób

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020