Gdańskie Przestrzenie Lokalne to kolejne opracowanie urbanistyczne, które znalazło swoje odzwierciedlenie na przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska mapie. Zaznaczono na niej przestrzenie publiczne na obszarach rewitalizacji i zdegradowanych. Lokalizacjom tym towarzyszą wskazówki odnośnie ich zagospodarowania.  

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowanie urbanistyczne, które ma się przyczynić do poprawy jakości przestrzeni publicznych, a co za tym idzie – poprawy jakości życia mieszkańców. Opracowanie ma służyć skoordynowaniu działań zmierzających do tego celu; wsparciu wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich zajmujących się przestrzeniami publicznymi w Gdańsku, a także osób przygotowujących wnioski do Budżetu Obywatelskiego. 

Diagnoza przestrzeni publicznych

Studium składa się z trzech części. Dwie pierwsze zostały już opublikowane, trzecia jest w trakcie opracowywania. Pierwszy etap prac objął obszary rewitalizacji (czyli Biskupią Górkę/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię). Drugi dotyczył obszarów zdegradowanych (czyli Angielskiej Grobli, Brzeźna – osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej, Stogów Mieszkaniowych). W trzeciej części zostaną omówione pozostałe lokalne przestrzenie publiczne. GPL powstaje we współpracy Biura Rozwoju Gdańska z mieszkańcami. Konsultacje są realizowane w formie ankiet internetowych, a także spotkań z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi. Aktualnie trwają konsultacje z radami dzielnic na temat trzeciej części studium

Autorki dwóch pierwszych etapów GPL na każdym z obszarów rewitalizacji i zdegradowanych wytypowały przestrzenie publiczne o charakterze lokalnym. Następnie określiły ich mocne i słabe strony, prześledziły wzajemne powiązania, wyznaczyły kierunki rozwoju oraz opracowały wytyczne projektowe. Na przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska mapie zaznaczono wymienione w opracowaniu przestrzenie publiczne. Każdej lokalizacji towarzyszy zdjęcie oraz wskazówki dotyczące poprawy jej zagospodarowania. Przeniesienie wytycznych projektowych na mapę ma ułatwić korzystanie z opracowania.  

Mapa z informacjami

Wcześniej na mapie zostały zaznaczone lokalizacje planowanych i realizowanych działań na czterech obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji oraz miejsca ujęte w „Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”, przeznaczone do zagospodarowania rekreacyjnego). Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne opracowania studialne powstające w Biurze Rozwoju Gdańska.

Mapa jest dostępna na stronie:  http://mapa.brg.gda.pl/