Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało drugą część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Opracowanie zawiera wytyczne projektowe do spójnego i atrakcyjnego zagospodarowania lokalnych przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych.  

 Gdańskie Przestrzenie Lokalne to studium, które zostało podzielone na trzy części. Pierwsza, opublikowana w lutym 2017 r., dotyczyła obszarów rewitalizacji. Wytyczne projektowe w niej zawarte zostały następnie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, a obecnie są wdrażane podczas realizacji projektów rewitalizacji. Jako drugie, opublikowane w lutym 2018 r., powstało opracowanie dotyczące obszarów zdegradowanych: Angielskiej Grobli, Brzeźna – osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej oraz Stogów Mieszkaniowych. To części Gdańska, które wymagają pilnej interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Trzecia część studium zostanie zrealizowana w kolejnych latach i będzie dotyczyć wszystkich pozostałych przestrzeni publicznych w Gdańsku.

Autorki opracowania na każdym z obszarów wytypowały przestrzenie, które spełniają kryterium lokalności, czyli znajdują się blisko miejsc zamieszkania, są wielofunkcyjne i powszechnie dostępne, w których mieszkańcy robią codzienne zakupy, chodzą do lekarza, a dzieci do szkoły. Przestrzenie lokalne stanowią dopełnienie układu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych. Aby tego rodzaju, istotne i potrzebne, miejsca rzeczywiście tętniły życiem, muszą być atrakcyjne dla lokalnej społecznej, w tym m.in. wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (ławki, oświetlenie, zadbaną zieleń). Stąd jednym z celów opracowania było stworzenie wytycznych dla wszystkich jednostek miejskich, które mają wpływ na stan przestrzeni publicznych. Zastosowanie wskazówek projektowych zawartych w studium ułatwi zachowanie najważniejszych powiązań pomiędzy poszczególnymi miejscami i pozwoli na uniknięcie przypadkowych, chaotycznych realizacji. Brak takich całościowych koncepcji niejednokrotnie skutkuje chaotycznym zagospodarowaniem i trudnością w spójnym powiązaniu poszczególnych elementów (np. placów zabaw, wybiegów dla psów, siłowni zewnętrznych). Informacje zawarte w studium powinny okazać się pomocne m.in. podczas określania warunków do przetargów na szczegółowe dokumentacje projektowe. Materiał może też zostać wykorzystany przez mieszkańców czy radnych dzielnicowych podczas przygotowywania wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz w trakcie innych działań na rzecz dzielnicy. W studium znajdują się także wytyczne dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego.

Studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane” powstało we współpracy z gdańszczanami. Konsultacje miały formę dwukrotnie przeprowadzonej ankiety internetowej. Odbyły się także spotkania z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach określonych jako zdegradowane.

Opracowanie jest dostępne tutaj.