W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad Gdańskim standardem ulicy miejskiej. Aktualnie są prowadzone konsultacje.

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań poprawiających jakość ulic wyraźnie uwidoczniła się podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Nadesłano wówczas szereg wniosków dotyczących ulic, z których wiele odnosiło się do rozwiązań technicznych i kwestii wykraczających poza przedmiot opracowania studium. Ponieważ nie było możliwości uwzględnienia tychże wniosków w dokumencie, zdecydowano się na sporządzenie dodatkowego opracowania.  

Ustalone priorytety

Dokumentem tym jest Gdański standard ulicy miejskiej, nad którym obecnie trwają prace. Wytyczne w nim zawarte będą obowiązywać podczas projektowania nowych ulic, będą także służyć do poprawy stanu istniejącego. Zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii Gdańsk 2030+, przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. Ulice będą miały różny charakter wynikający m.in. z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument będzie wskazywał projektantom odpowiednie wytyczne nt. szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego. Będzie w nim określony sposób projektowania ulic ze wskazaniami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego, jak i estetycznego. Jako jeden z obecnie brakujących elementów całego procesu projektowego zostanie wskazany obowiązek opracowania tzw. koncepcji programowej, czyli części, w której indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązaniami wskazanymi w standardzie.

Konsultacje na warsztatach

W ramach konsultacji dotyczących założeń Gdańskiego standardu ulicy miejskiej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się warsztaty, w których wzięli udział przedstawiciele jednostek miejskich związanych z projektowaniem, budowaniem czy utrzymaniem gdańskich ulic, radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Warsztaty składały się z prezentacji wprowadzającej, podczas której omówiono m. in. cele tworzenia nowego dokumentu, sposób jego działania w praktyce oraz modelowe przekroje ulic. Następnie zadaniem uczestników było ułożenie przekroju ulicy, zgodnie z zaproponowanymi priorytetami gdańskiego standardu, a także wskazanie lokalizacji elementów infrastruktury podziemnej. Druga część warsztatów polegała na zastosowaniu opracowanego przekroju do konkretnej lokalizacji. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie założeń do Gdańskiego standardu ulicy miejskiej. W ich wyniku ustalono, że gdański standard będzie dokumentem modułowym, opracowanym wspólnie przez Biuro Rozwoju Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz inne jednostki miejskie. Znajdą się w nim modelowe rozwiązania w skali całego miasta, a także informacje nt. innych dokumentów zawierających szczegółowe wytyczne. Modelowe rozwiązania staną się punktem wyjścia do wypracowania wraz z mieszkańcami wyglądu i charakteru konkretnych ulic (na etapie sporządzania projektów wykonawczych).  

W najbliższych tygodniach konsultacje będą kontynuowane. Do 2 lutego na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) można składać propozycje do przedstawionych założeń Gdańskiego standardu ulicy miejskiej.