Gdańskie Badania Ruchu 2022 prowadzone są od kwietnia. Właśnie zakończył się etap wykonywania pomiarów i przeprowadzania wywiadów. Zgromadzone dane zostaną poddane analizie. W efekcie powstanie obszerny raport oraz transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia.

Badania ruchu to dziś narzędzie bez którego nie sposób wyobrazić sobie sprawne zarządzanie systemem transportowym w mieście oraz jego rozbudowę. Ostatnie tego typu analizy, na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska, były prowadzone w 2016 roku. W związku z rozwojem przestrzennym miasta oraz rozbudową systemu transportowego konieczna jest aktualizacja zgromadzonych sześć lat temu danych. Pozwoli to m.in. określić najkorzystniejsze lokalizacje i parametry planowanych inwestycji transportowych w Gdańsku oraz umożliwi Komisji Europejskiej wsparcie finansowe tych projektów.

Czy udzieli Pani/Pan wywiadu?

Kluczowym elementem Gdańskich Badań Ruchu są wywiady z mieszkańcami Gdańska oraz sąsiednich gmin. Wywiady przeprowadzane były w losowo wybranych mieszkaniach z osobami w wieku co najmniej sześciu lat. Respondenci odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby podróży wykonywanych w ciągu typowego tygodnia, motywacji podróży, przyczyn wyboru określonego środka transportu. W samym Gdańsku przeprowadzono 10 000 wywiadów, w sąsiednich gminach (Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy) – w sumie 5 000. Tak duże liczby gwarantują, że badanie jest wiarygodne i może być podstawą konkretnych działań władz miasta w zakresie rozwoju systemu transportowego.

Ankieterzy rozmawiali także z podróżnymi na węzłach integracyjnych oraz dworcach i przystankach kolejowych. Przeprowadzono około 10 000 wywiadów. Pasażerowie byli pytani o cel przejazdu, sposób i czas dotarcia na dworzec oraz dalszą podróż – po wyjściu z pociągu lub autobusu. Wywiady, razem z wynikami badań prowadzonych w gospodarstwach domowych, będą stanowiły podstawę do kalibracji modelu transportowego Gdańska.

Tajemnicze postaci na przystankach…

W ramach Gdańskich Badań Ruchu liczeni byli również pasażerowie w pojazdach transportu zbiorowego. Obserwatorzy notowali na specjalnie przygotowanych formularzach, ile osób znajduje się w każdym autobusie lub tramwaju przyjeżdżającym na przystanek w godzinach szczytu porannego (między 6:00 a 10:00) oraz popołudniowego (między 14:00 a 18:00). Na najważniejszych przystankach takie pomiary prowadzone były przez całą dobę. W Gdańsku i sąsiednich gminach zlokalizowano aż 132 punkty pomiarowe liczące pasażerów w autobusach i tramwajach.

Uśmiech do kamery, proszę!

Analiza natężenia ruchu kołowego – to także element Gdańskich Badań Ruchu. Kamery rejestrowały ruch w 286 punktach pomiarowych, głównie na skrzyżowaniach. Badania były realizowane w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a w wybranych lokalizacjach – przez całą dobę.

Kamery wykorzystywane były również do prowadzenia pomiarów ruchu tranzytowego na wszystkich drogach dojazdowych do Trójmiasta i okolic oraz ruchu rowerowego, hulajnóg i UTO (czyli innych „urządzeń transportu osobistego”). W ramach pomiaru tranzytu, w ciągu jednej doby rejestrowane były wszystkie samochody wjeżdżające i wyjeżdzające z wyznaczonego obszaru. System wideo-detekcji analizował tablice rejestracyjne, co umożliwiło określenie m.in. udziału ruchu tranzytowego na poszczególnych drogach oraz czasu przejazdu pomiędzy różnymi punktami obszaru. Pomiary ruchu rowerowego, hulajnóg i UTO, również wykonane metodą wideorejestracji, objęły nie tylko ścieżki rowerowe, ale także chodniki i jezdnie.

Za pomocą kamer prowadzone były także pomiary na węzłach integracyjnych oraz dworcach i przystankach. Urządzenia zamontowane w 35 punktach liczyły pasażerów wsiadających i wysiadających z autobusów miejskich oraz regionalnych, tramwajów i komunikacji kolejowej: SKM, PKM oraz pociągów dalekobieżnych.

A to wszystko razem…

Gdańskie Badania Ruchu to duże przedsięwzięcie. Harmonogram jest rozpisany na czternaście miesięcy. Jesienią przeprowadzone zostaną badania uzupełniające, które obejmą m.in. wywiady oraz pomiar generacji ruchu w gdańskim porcie lotniczym, centrach handlowych oraz parkach biurowych.

Powstały w oparciu o zgromadzone dane nowy transportowy model symulacyjny Gdańska pozwoli na racjonalne planowanie rozwoju transportu w mieście, zgodnie z potrzebami mieszkańców. Model zostanie opracowany w marcu 2023 roku, końcowy raport z badań będzie dostępny miesiąc później.