Do pracy czy na zakupy, rano czy po południu, tramwajem czy rowerem – jak podróżują mieszkańcy Gdańska? Między innymi na takie pytania mają odpowiedzieć Gdańskie Badania Ruchu, które rozpoczynają się 5 kwietnia.

Oprócz wywiadów przeprowadzanych w gospodarstwach domowych, wykonane zostaną m.in. badania ankietowe na dworcach, stacjach kolejowych i węzłach integracyjnych oraz pomiary natężenia ruchu kołowego i rowerowego; policzeni zostaną także pasażerowie w środkach transportu zbiorowego, zbadany będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz ruch tranzytowy. Badania przeprowadzane będą na terenie Gdańska, a także miasta i gminy Pruszcz Gdański, miasta i gminy Żukowo oraz gminy Kolbudy. Poszerzenie obszaru badań o sąsiednie gminy, skąd wiele osób codziennie dojeżdża do Gdańska do pracy, szkoły i na uczelnie, pozwoli opisać wzajemne zależności transportowe. Ostatnie tego typu analizy, na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska, prowadzone były w roku 2016.

To jest ważny element związany z tworzeniem Gdańskiej Strategii 2030. Chcemy budować taki model transportu, który będzie modelem zrównoważonym i pozwoli wykorzystać wszystkie środki transportu - powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Kiedy, jak, dokąd?

Za realizację Gdańskich Badań Ruchu odpowiada konsorcjum PBS Sp. z o.o., VIA VISTULA Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. W pierwszej kolejności zostaną wykonane badania ankietowe w gospodarstwach domowych, na stacjach i dworcach oraz węzłach integracyjnych. Jednocześnie mierzony będzie ruch pojazdów, rowerów i UTO oraz napełnienie w transporcie zbiorowym. Jesienią 2022 roku zrealizowane zostaną badania uzupełniające, obejmujące m.in. badania ankietowe w porcie lotniczym, centrach handlowych oraz parkach biurowych, jak również badania pojazdów dostawczych i ciężarowych. Szczegółowy raport podsumowujący całość zaprezentowany zostanie w pierwszej połowie 2023 roku. Terminarz jest zatem rozciągnięty w czasie – dlaczego? W przypadku tak dużego miasta jak Gdańsk skala badania jest naprawdę ogromna. Główną jego częścią będą ankiety przeprowadzane w gospodarstwach domowych. Na samym obszarze miasta Gdańska, aby badanie było wiarygodne, musi zostać przeprowadzonych minimum 10 000 takich wywiadów, w pozostałych gminach (Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy) – w sumie 5 000. Mieszkańcy – już w wieku 6 lat i starsi – będą odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby podróży wykonywanych w ciągu typowego tygodnia, motywacji podróży, przyczyn wyboru określonego środka transportu. Badaniem objęci będą także mieszkańcy domów studenckich. Oprócz tego wykonane będą również wspomniane wyżej pomiary natężenia ruchu kołowego, m.in. aż na 261 skrzyżowaniach. Dodatkowo w badanym terenie zaplanowane zostały 132 punkty liczące pasażerów w autobusach i tramwajach oraz 35 punktów na liniach kolejowych, SKM i PKM.

I co dalej?

W oparciu o dane zgromadzone podczas przeprowadzonych badań opracowany zostanie transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia. Aktualizacja obecnego modelu ruchu, sporządzonego w 2016 roku, jest konieczna ze względu na zmiany w podróżach mieszkańców, rozwój przestrzenny Gdańska i ciągłą rozbudowę systemu transportowego miasta. Model będzie narzędziem do wykonywania analiz transportowych i prognoz. Mieszkańcy w ramach naszego badania będą mogli również wypowiedzieć się, ocenić i wskazać jakie kierunki dalszych działań powinny być prowadzone w zakresie rozwoju systemu transportowego. Wiedza z tych badań pozwala nam rozsądnie i efektywnie rozwijać system transportowy - podkreśla Tomasz Budziszewski, kierownik Zespołu Analiz Transportowych w Biurze Rozwoju Gdańska.

Czym są badania ruchu?

Przede wszystkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie się przemieszczają i jaki środek transportu do tego wykorzystują. Są jednym z ważniejszych narzędzi wspomagających nowoczesne zarządzanie rozwojem miasta i prowadzenie prac planistycznych dotyczących transportu. Jednym z efektów badań jest model symulacyjny, który pozwala zweryfikować otrzymane wyniki i odwzorowuje procesy zachodzące w systemie transportowym.

Miasto, chcąc rozwijać system transportowy, musi przeprowadzić analizy i symulacje jego rozwoju – diagnoza stanu aktualnego pozwala na opracowanie prognoz i określenie, jak mieszkańcy będą podróżowali za 5, 10, 15 lat i co będzie wpływało na podejmowanie przez nich takich a nie innych decyzji transportowych. Badania ruchu pozwalają uzyskać pełny obraz funkcjonowania całego systemu transportowego w mieście oraz określić najkorzystniejsze lokalizacje i parametry planowanych inwestycji.

Dlaczego to tak ważne? Wiedza ta pozwala rozsądnie i efektywnie inwestować w nowe ulice, trasy tramwajowe, drogi rowerowe, a także planować remonty i utrzymanie obecnej infrastruktury transportowej. Ustalenie kosztów planowanej rozbudowy systemu transportowego oraz korzyści z niej wynikających, przygotowanych w oparciu o rzetelne analizy symulacyjne, jest wymagane przez Komisję Europejską w przypadku starania się miasta o środki unijne na inwestycje transportowe.

 

Harmonogram Gdańskich Badań Ruchu 2022

kwiecień – czerwiec 2022 roku
wykonanie badań i pomiarów ruchu oraz opracowanie skróconego raportu

koniec listopada 2022 roku
opracowanie raportu z Gdańskich Badań Ruchu

koniec marca 2023 roku
opracowanie transportowego modelu symulacyjnego Gdańska

koniec kwietnia 2023 roku
opracowanie końcowego raportu z Gdańskich Badań Ruchu