Poniżej 30 tys. euro 15 stycznia 2018

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2018 r

Poniżej 30 tys. euro 05 października 2018

Wybór oferty

na dostawę 24 dyskowej półki macierzy QSAN kompatybilnej z macierzą QSAN TrioNas U600HA i dostawę dysków twardych w 2018 r.

Poniżej 30 tys. euro 12 października 2018

Wybór oferty

na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska”

Poniżej 30 tys. euro 31 października 2018

 Wybór oferty

Powyżej 30 tys. euro 30 stycznia 2017

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164, póz zmian)

Powyżej 30 tys. euro 19 stycznia 2018

Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Powyżej 30 tys. euro 05 kwietnia 2018

Niniejszym na podstawie art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszam Państwa do negocjacji warunków umowy

Powyżej 30 tys. euro 12 października 2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Trzyletnią subskrypcję oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową.”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Powyżej 30 tys. euro 19 października 2018

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA