Poniżej 30 tys. euro 02 listopada 2016
Poniżej 30 tys. euro 22 grudnia 2016

"W dniu 09.01.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie wyboru Wykonawcy usługi „Opracowanie czterech Studiów wykonalności dla czterech projektów rewitalizacyjnych ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach mechanizmy ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Na Wykonawcę ww. usługi wybrano podmiot Grupa Doradcza EURO-PRO Aleksandra Górska, którego oferta uzyskała w ocenie największą liczbę punktów."