Poniżej 30 tys. euro 15 stycznia 2018

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2018 r

Poniżej 30 tys. euro 4 kwietnia 2018

Wybór oferty

na dostarczanie oprogramowania typu GIS

 

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 7/2018, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił: 

Esri Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17, NIP 522-10-22-327"

Poniżej 30 tys. euro 21 maja 2018

     ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 9 /2018

Powyżej 30 tys. euro 30 stycznia 2017

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164, póz zmian)

Powyżej 30 tys. euro 19 stycznia 2018

Zgodnie z art. 13a punkt ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z póz. zmian) Biuro Rozwoju Gdańska w Gdańsku przedstawia postępowanie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Powyżej 30 tys. euro 5 kwietnia 2018

Niniejszym na podstawie art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszam Państwa do negocjacji warunków umowy