Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Określenie stanowiska urzędniczego : asystent/starszy asystent w Zespole Transportu
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
Miejsce pracy – parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek
z podjazdem. Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji stanu zagospodarowania w terenie, a także zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.

Główne obowiązki:
- wykonywanie koncepcji transportowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o programy typu CAD,
- sporządzanie analiz transportowych,
- udział w sporządzaniu urbanistycznych opracowań studialnych,
- prezentacje projektów na forum publicznym, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych,
- sporządzanie opinii na potrzeby Biura i miasta Gdańska,
- współtworzenie Transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowy dróg, inżynierii ruchu lub inżynierii transportu,
- minimum 3-letni staż pracy przy sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie układu drogowego (koncepcje i projekty budowlane) – wymagane na stanowisku starszego asystenta,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatom oferujemy:
- umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej  umowy,
- wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:

 na stanowisku asystenta  od 2800 zł do 3200 zł brutto
 na stanowisku starszego asystenta od 3200 zł do 3600 zł brutto,

- premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/
- dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe /zgodnie z ustawą z 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” / zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:
-   list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy  z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),  tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy we wskazanym zakresie,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych zawartych w aplikacji do realizacji procesu rekrutacji /według załączonego wzoru/.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko asystenta/starszego asystenta w Zespole Transportu” do dnia 23.11.2018 roku (decyduje data wpływu do Biura).
List motywacyjny oraz składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci którzy:
- złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
- spełnią wszystkie wymagania niezbędne.