Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Określenie stanowiska urzędniczego: asystent/starszy asystent/projektant w Zespole Programowania Urbanistycznego

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy

Miejsce pracy na parterze, IV i V piętrze budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem.

Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga również kontaktów z mieszkańcami i podmiotami poza Biurem.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • inwentaryzacje sfery społeczno-ekonomicznej i wyliczenia programowe,
 • sporządzanie urbanistycznych opracowań studialnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, geografia społeczno-ekonomiczna,
 • dobra znajomość oprogramowania typu GIS,
 • umiejętność tworzenia baz danych,
 • dobra znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, umiejętność tworzenia prezentacji,
 • znajomość oprogramowania CAD,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków – wymagane na stanowisku starszego asystenta; minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków -– wymagane na stanowisku projektanta,
 • dyspozycyjność czasowa i gotowość do pracy również poza godzinami standardowymi,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość zagadnień związanych z samorządem gminnym oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:

na stanowisku asystenta od 2700 do 3200 zł brutto,

na stanowisku starszego asystenta od 3200 do 3600 zł brutto,

na stanowisku projektanta od 3300 do 4000 zł brutto,

 • premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/,
 • dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe /zgodnie z ustawą z 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka /zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, umiejętności oraz wymagane doświadczenie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych innych niż wymagane przez przepisy prawa zawartych w aplikacji dla celów realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko asystenta/starszego asystenta/projektanta w Zespole Programowania Urbanistycznego” do dnia 03.04.2018 r. (decyduje data wpływu do Biura).

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:
 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska (www.bip.brg.gda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem naboru, zostaną odesłane na adres wskazany w aplikacji.

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:
 • administratorem danych jest Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • dane osobowe kandydata do pracy:
  • będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  • nie będą udostępniane podmiotom innym niż wynikającym z przepisów prawa,
 • kandydat do pracy ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

Gdańsk, 20.03.2018 r.