Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%

Określenie stanowiska urzędniczego: asystent/starszy asystent w zespole urbanistycznym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy

Miejsce pracy - IV piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem.

Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.


Główne obowiązki
:

 • współudział w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współudział w sporządzaniu analiz i studiów urbanistycznych,

 
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub gospodarka przestrzenna,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania /*,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programów graficznych,
 • doświadczenie w pracy z MicroStation lub AutoCAD,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programów graficznych 3D,
 • umiejętność prezentacji projektów na forum publicznym,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • kreatywność,
 • znajomość języka angielskiego.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy,
 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:

na stanowisku asystenta od 2700,-zł do 3200,-zł brutto,

na stanowisku starszego asystenta od 3200,-zł do 3600,-zł brutto,

 • premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/,
 • dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe /zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 
Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać
:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane umiejętności i doświadczenie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać  z  uprawnienia, o którym mowa w 13a  ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych, innych niż wymagane przez przepisy prawa zawartych w aplikacji dla celów realizacji procesu rekrutacji.

 
Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko asystenta/starszego asystenta w zespole urbanistycznym” do 23.01.2018 r. (decyduje data wpływu do Biura).

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci którzy: złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty, spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska (www.bip.brg.gda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem naboru, zostaną odesłane na adres wskazany w aplikacji.

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:

– Administratorem danych jest Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,

– dane osobowe kandydata do pracy:

 • będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • nie będą udostępniane podmiotom innym, niż wynikającym z przepisów prawa,

– kandydat do pracy ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

 


/* dotyczy stanowiska starszego asystenta