Biuro Rozwoju Gdańska

Witamy na stronie Biura Rozwoju Gdańska

Naszym głównym zadaniem jest sporządzanie, na polecenie prezydenta miasta Gdańska, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.

Prace planistyczne wykonywane są przez urbanistów - architektów pracujących w sześciu zespołach urbanistycznych: Oliwa, Wrzeszcz, Śródmieście, Port, Zachód, Południe. Zespół projektowy pracujący nad każdym projektem planu miejscowego to: architekci, urbaniści z zakresu inżynierii miasta, transportu, ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) oraz ekonomiści i prawnicy.

Pytania, dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można kierować do naszego Biura.

Wszystkie informacje o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (tzn. już uchwalonych), udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, (tel. 58 323-64-50). Z obowiązującymi planami można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego.

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

Przystąpienie do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Radni Miasta Gdańska uchwalili na sesji 31 maja 2016 roku przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska. Program ma powstać do końca 2016 roku. Określi kierunki działań, ramy czasowe i finansowe realizacji poszczególnych projektów, składających się na zintegrowany program działań w poszczególnych obszarach.

Nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji - wniosek o wydanie zaświadczenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wykaz nieruchomości objętych obszarem rewitalizacji.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) - wypełnij ankietę, stań się częścią projektu

Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy do dnia 30.06.2016 wypełnić krótką ankietę na stronie brg.gda.pl.

Zielony Bulwar - prezentacja i komunikat

Informacje dotyczące ciągu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa i Zielonego Bulwaru

Wyłożenie i dyskusje publiczne w BRG

Informacje o wyłożeniach, datach najbliższych dyskusji publicznych i terminów składania uwag